Führer                                                                                                                                   Kwat. Gł. Wodza, 23.7.1942
OKW/WFSt?Op. Nr 551 288?42 ściśle tjn.


D y r e k t y w a   nr   45

do kontynuowania operacji "Braunschweig".


I.   W kampanii trwającej niewiele ponad trzy tygodnie wyznaczone przeze mnie dla południowego skrzydła frontu wschodniego dalekosiężne cele zostały w zasadzie osiągnięte. Tylko słabym nieprzyjacielskim siłom armii Timoszczenki udało się ujść oskrzydleniu i osiągnąć południowy brzeg Donu. Należy się liczyć z ich wzmocnieniem z obszaru Kaukazu.
Ześrodkowanie dalszych nieprzyjacielskich grup bojowych w rejonie Stalingradu, którego przeciwnik przypuszczalnie będzie zażarcie bronił, jest w toku.

II.   Cele dalszych operacji:

A. Wojska Lądowe:
1. Najbliższym zadaniem grupy Wojsk "A" jest teraz okrążenie i zniszczenie w obszarze na południe i południowy wschód od     Rostowa, sił nieprzyjacielskich uchodzących za Don.
    W tym celu, w rejonie Konstantinowskaja-Cymlianskaja należy utworzyć przyczółki mostowe, z których zostaną wprowadzone     do walki silne związki szybkie, ogólnie, na kierunku południowo-wschodnim, mniej więcej na Tichorieck, a dywizje piechoty,     strzeleckie i górskie wprowadzić do walki przez Don w rejonie Rostowa.Oprócz tego pozostaje w mocy zadanie przerwania,     rzuconymi do przodu oddziałami, linii kolejowej Tichorieck-Stalingrad.
    Dwa związki pancerne Grupy Wojsk "A" (w tym 24. DPanc) należy, celem kontynuowania operacji w kierunku południowo-     wschodnim, podporządkować Grupie Wojsk "B".
    Dywizja Piechoty "Grossdeutschland" nie powinna przekraczać rzeki Manycz. Należy przygotować jej przetransportowanie na     zachód.

2. Najważniejszym zadaniem Grupy Wojsk "A", po zniszczeniu sił nieprzyjacielskich na południe od Donu, jest wzięcie w     posiadanie całego wschodniego wybrzeża Morza czarnego, w tym portów czarnomorskich i wyeliminowanie nieprzyjacielskiej     floty czarnomorskiej.
    Dlatego też przewidziane do tego celu związki 11 armii (rumuński korpus górski) należy przeprawić przez Cieśninę     Kerczeńską - jak tylko posuwanie się naprzód głównych sił Grupy Wojsk "A" na to pozwoli - aby zaraz potem, z miejsca,     przystąpić do uderzenia na południowy wschód, droga wiodącą wzdłuż wybrzeża czarnomorskiego.
    Siłami następnego zgrupowania, do którego należy sciągnąć wszystkie pozostałe dywizje górskie i strzeleckie, należy     wymusić przejście przez Kubań i wziąć w posiadanie wyżynę pomiędzy Majkopem a Armawirem.
    W toku dalszego posuwanie się naprzód tej grupy, wzmocnionej doprowadzeniem w odpowiednim czasie jednostek     wysokogórskich, przez zachodnia część Kaukazu należy wykorzystać wszystkie nadające się do przejścia przełęcze i we     współdziałaniu z siłami 11 armii wziąć w posiadanie wybrzeże czarnomorskie.

3. Jednocześnie zgrupowaniem bojowym, utworzonym ze związków szybkich, należy zająć rejon Groznego, częścią sił zaś     zablokować Osetyńską i Gruzińską Drogę Wojenną, możliwie na wysokościach przełęczy. Następnie, uderzając wzdłuż Morza     Kaspijskiego, wziąć w posiadanie rejon Baku.
    Grupa wojsk może się liczyć z późniejszym doprowadzeniem włoskiego Korpusu Alpejskiego. Te operacje Grupy Wojsk "A"     otrzymują kryptonim "Edelweiss" - ochrona tajemnicy: Ściśle tajne.

4. Grupie Wojsk "B" przypada - jak rozkazano - zadanie, obok rozbudowy obrony na Donie, uderzeniem na Stalingrad rozbić     znajdujące się tam w stadium rozbudowy nieprzyjacielskie zgrupowanie bojowe, zająć samo miasto i zablokować     międzyrzecze pomiędzy Donem a Wołgą.
    W związku z tym należy wysłać szybkie związki wzdłuż Wołgi z zadaniem uderzenia na Astrachań i również tam zablokować     główne ramię Wołgi.
    Te operacje Grupy Wojsk "B" otrzymują kryptonim "Fischreiher" - ochrona tajemnicy: Ściśle tajne.

B. Lotnictwo:
Początkowym zadaniem Luftwaffe jest wsparcie dużymi siłami przeprawy wojsk lądowych przez Don, łącznie z posuwaniem się naprzód grupy wschodniej, działającej na głównym kierunku, wzdłuż linii kolejowej prowadzącej na Tichorieck, oraz skupienie gross sił do zniszczenia grupy wojsk Timoszczenki. Następnie należy wesprzeć operacje Grupy Wojsk "B" na kierunku stalingradzkim i w obszarze na zachód od Astrachania. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj wczesnemu zniszczeniu miasta Stalingrad. Poza tym należy przeprowadzać sporadyczne ataki na Astrachań; ruch okrętów w dolnym biegu Wołgi należy zakłócać przez jej minowanie.
W toku dalszego kontynuowania operacji główny ciężar prowadzenie walki z powietrza położyć na współdziałaniu z siłami podążającymi w kierunku portów czarnomorskich, przy czym obok bezpośredniego wspierania wojsk lądowych należy, we współdziałaniu z marynarką wojenną, przeszkadzać nieprzyjacielskim siłom morskim w interweniowaniu w walkę.
Następnie należy przewidzieć odpowiednie siły do współdziałania w uderzeniu przez Grozny na Baku.
Ze względu na decydujące znaczenie produkcji ropy naftowej na Kaukazie dla dalszego prowadzenia wojny, należy ataki lotnicze na tamtejsze miejsca jej uzysku i wielkie urządzenia do jej magazynowania, jak również na czarnomorskie porty przeładunkowe, przeprowadzać tylko wtedy, kiedy operacje wojsk lądowych czynią to bezwarunkowo konieczne. Szczególne znaczenie ma jak najszybsze wczesne przecięcie wykorzystywanych do tego celu tras kolejowych i ropociągów, a także połączeń morskich na Morzy Kaspijskim.

C. Marynarka wojenna:
Marynarce wojennej przypada zadanie, obok bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych przy przeprawie przez Cieśninę Kerczeńską, rozporządzalnymi na Morzu Czarnym siłami morskimi przeszkodzić nieprzyjacielskiej flocie wojennej w oddziaływaniu z morza na operacie prowadzone na wybrzeżu czarnomorskim.
W celu ułatwienia zaopatrywania wojsk lądowych należy możliwie jak najszybciej dostarczyć na Don, przez Cieśninę Kerczeńską, parę barek desantowych marynarki.
Dowództwu marynarki wojennej przypadnie poza tym przygotowanie do działań bojowych lekkich morskich sił zbrojnych na Morzu Kaspijskim do zakłócania nieprzyjacielskich połączeń morskich (transport ropy naftowej i połączenia z Anglosasami w Iranie).

III.   Będące w strefie Grupy Wojsk "Środek" i "Północ" w fazie przygotowawczej przedsięwzięcia należy przeprowadzić możliwie szybko. Należy przy tym osiągnąć to, aby uzyskać najwyższy stopień rozproszenia i rozluźnienia sił nieprzyjacielskich, w dowództwach i wśród wojsk. Grupa Wojsk "Północ" do początku września przygotowuje zajęcie Leningradu. Kryptonim: "Feürzauber". W tym celu należy ją wzmocnić 5 dywizjami z 11 armii, obok ciężkiej i najcięższej artylerii, jak również innymi podobnymi oddziałami wojsk lądowych.
Chwilowo należy pozostawić na Krymie 2 dywizje niemieckie i 2 dywizje rumuńskie. 22 dywizję, jak to już rozkazano, należy przekazać do dyspozycji dowódcy wojsk kierunku południowy wschód.

IV.   Do opracowania i dalszego przekazywania tej dyrektywy i przynależnych do niej rozkazów i zarządzeń powołuję się na wydany przeze mnie 12.7 rozkaz o zachowaniu tajemnicy.

podpisał Adolf Hitler
powrót do spisu

Design by Scypion