Dipl.-Ing. Odilo Lotario ("Globus") GlobocnikSS-Gruppenführer und Generalleutnant der PolizeiNr SS - 292 776 (wst±pi³ w dn. 01.09.1931 r.)
Nr NSDAP - 442 939 (wstapi³ w 1922 r. w Austrii, do niemieckiej NSDAP przyjêty 01.01.1939 r.)

Urodzony - 21.04.1904 r. w Trie¶cie
Zmar³ - 31.05.1945 r. - samobójstwo, podczas ucieczki przed wojskiem brytyjskim w Alpach.

Promocje:
09.11.1937 - SS-Untersturmführer
23.05.1938 - SS-Standartenführer (inna data 12.03.1938)
28.09.1938 - SS-Oberführer
03.06.1939 - SS-Rottenführer der Reserve der SS-Verfügungstruppe
01.11.1939 - SS-Untersturmführer d.R. SS-Verfügungstruppe
18.11.1939 - SS-Brigadeführer (inna data 09.11.1939)
26.09.1941 - Generalmajor der Polizei
09.11.1942 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei

Kariera:
15.03.1938 - w sekretariacie Seyss-Inquarta
22.05.1938 - 1939.01.30 - Gauleiter Wiednia
30.01.1939 - usuniêty z SS za korupcjê
??.11.1939 - przyjêty ponownie do SS i przywrócony do s³u¿by
03.11.1939 - 16.08.1943 - SSPF "Lublin"
17.07.1941 - 31.01.1942 - pe³nomocnik RF SS do spraw zagospodarowanie przestrzeni wschodniej
09.11.1941 - w sztabie g³ównym NSDAP
04.07.1943 - sekretarz stanu w sztabie RF SS
13.09.1943 - 02.05.1945 - HSSPF "Adriatisches Küstenland"

Odznaczenia m.in.:
1939 EK II
1939 KVK I m. Schw.
1939 KVK II m. Schw.
17.09.1944 - Bandenkampfabzeichen in Silber
20.01.1945 - Deutsches Kreuz in Silber
07.02.1945 - Deutsches Kreuz in Gold
Medaille zur Erinnerung an den 13. Marz 1938
Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnungen der NSDAP in Silber und Bronze
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion