Korpus Ochrony Pogranicza - KOP.


   I. Ogólnie.

   Korpus Ochrony Pogranicza, to powołana w roku 1924 formacja specjalna przeznaczona do ochrony granicy wschodniej Drugiej       Rzeczypospolitej. KOP ochraniał granicę polsko-sowiecką, polsko-litewską, polsko-łotewską (do lipca 1939 roku), polsko-niemiecką       w Prusach Wschodnich, (tzw. "występ suwalski" 75,7 km, w okresie od 1 listopada 1927 do stycznia 1939 roku), polsko-rumuńską       (64,87 km) oraz polsko-węgierską (od marca 1939 roku).

   Pod względem organizacyjnym, operacyjnym, personalnym i wyszkolenia podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych, a w zakresie       ochrony granicy, bezpieczeństwa w pasie granicznym i budżetu podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

   Zadania otrzymywane i realizowane przez KOP w latach 1924-1939 obejmowały:
      - ochronę pasa granicznego pod względem wojskowo-politycznym i skarbowo-celnym,
      - współdziałanie z odpowiednimi instytucjami wojskowymi w obronie państwa,
      - działalność kulturalno-oświatową i propagandową w oddziałach korpusu oraz pracę społeczną wśród ludności pogranicza.
   Korpus był w stanie skutecznie utrzymywać i zapewniać na terenie swego działania stan bezpieczeństwa i porządku. Nie dopuszczał       do naruszania granicy przez czynniki obce i prowadził walkę z czynną dywersją, bandytyzmem, grabieżą i szpiegostwem, przeciw-       działał także nielegalnemu ruchowi osobowemu i towarowemu, jak również przestępczości gospodarczej.

   W ciągu kilkunastu lat działania KOP przeszedł kilka faz rozwojowych, w każdej z nich jego zapleczem pozostawała armia, szukano       nowych rozwiązań organizacyjnych, dopracowywano kompetencje, powoływano i likwidowano jednostki i dowództwa. KOP miał       składać się z wyborowych jednostek o pełnych stanach etatowych. Żołnierze byli specjalnie dobierani, pochodzili oni głównie z       województw zachodnich. Przed wcieleniem do KOP-u odbywali oni przeszkolenie w jednostkach liniowych. Do KOP-u wysyłano też       wszystkich żołnierzy służby czynnej narodowości niemieckiej.

   Pierwszym dowódcą KOP został generał brygady Henryk Minkiewicz (od września 1924 r. do 7 maja 1929 roku).
   Dowództwo KOP mieściło się w Warszawie.

   II. Początki - lata 1924-1929.

   W pierwszym okresie obejmującym lata 1924-1927 wydzielić można 4 etapy formowania.
   W listopadzie 1924 roku pierwsze trzy brygady (1, 2, 3) obsadziły granicę na Wołyniu i Białorusi. W kwietniu 1925 roku zostały       zorganizowane kolejne dwie brygady (4 i 5), które obsadziły odcinki w Małopolsce i na Polesiu. W marcu 1926 roku 6 brygada       przejęła obsadę granicy z Litwą i Łotwą.
   Czwarty etap formowania KOP nastąpił w II połowie roku 1927 kiedy to zorganizowano 5 batalionów odwodowych oraz obsadzono       występ suwalski i granicę polsko-rumuńską. W celu usprawnienia dowodzenia licznymi jednostkami w 3 i 6 Brygadzie utworzono w       każdej z nich dowództwa półbrygad.

   KOP w grudniu 1927 roku składał się z dowództwa KOP, 6 dowództw brygad, 2 dowództw półbrygad, 24 batalionów granicznych, 5       batalionów odwodowych, 20 szwadronów kawalerii oraz dywizjonu żandarmerii.Schemat struktury organizacyjnej KOP w roku 1927.
kliknij obraz, aby go powiększyć
źródło: Prochwicz Jerzy, "Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Warszawa 2003.

   Jednostki KOP ochraniające granicę ugrupowano w trzech rzutach:
    - pierwszy rzut stanowiły strażnice (352 w dniu 1 grudnia 1927 roku) liczące każda po 18 żołnierzy, rozmieszczone tuż przy linii           granicznej z zadaniem bezpośredniej ochrony granicy.
    - drugi rzut stanowiły odwody kompanijne w sile plutonu, których terenem działania była linia graniczna oraz określony odcinek           strefy nadgranicznej.
    - trzeci rzut stanowiły odwody batalionowe, złożone z plutonu ckm lub kompanii szkolnej znajdujące się w m.p. dowództwa           batalionu.
   Terenem ich działania był określony obszar pasa nadgranicznego.
   Utworzono także odwody brygad w postaci wydzielonych batalionów (tzw. odwodowych). Szwadrony kawalerii stanowiły natomiast       odwody zarówno batalionów jak i brygad z zadaniem współdziałania z jednostkami odwodowymi oraz wykonywaniem zadań       samodzielnych w głębi ugrupowania jednostek KOP.

   28 sierpnia 1928 r. wydano rozkaz o sformowaniu batalionu szkolnego KOP w Osowcu. Pierwszym dowódca tego batalionu został       major Sztabu Generalnego Marian Porwit. Batalion ten 28 lutego 1930 roku został przekształcony w Centralną Szkołę Podoficerów       Korpusu Ochrony Pogranicza.

   III. Reforma Marszałka Piłsudskiego 1929-1935.

   18 maja 1929 roku, nowym dowódcą KOP został generał brygady Stanisław Zosik-Tessaro. Generał ten przeprowadził gruntowną       reorganizację struktur KOP. W jej wyniku zlikwidowano istniejące półbrygady w 3 i 6 Brygadzie KOP. Z 6 Brygady wyłączono część       sił tworząc Brygadę KOP "Grodno", a resztę połączono z 3 Brygadą KOP w Brygadę "Wilno".
   Jednocześnie utworzono pułki KOP. Brygady zmieniły nazwy z 1-6 na nazwy regionalne związane z miejscem postoju.

   W końcu 1929 roku KOP składał się z dowództwa KOP, 6 dowództw brygad, 4 dowództw pułków, 24 batalionów granicznych, 5       batalionów odwodowych, 20 szwadronów kawalerii, batalionu szkolnego i dywizjonu żandarmerii.

   W październiku 1930 roku nowym dowódcą KOP został pułkownik Jan Kruszewski, który kontynuował zmiany organizacyjne.

   18 maja 1931 roku utworzono Pułk KOP "Sarny", który został podporządkowany Brygadzie KOP "Polesie".Schemat struktury organizacyjnej KOP w roku 1931.
kliknij obraz, aby go powiększyć
źródło: Prochwicz Jerzy, "Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Warszawa 2003.

   4 października 1934 utworzono szkolny dywizjon kawalerii "Niewirków" składający się z dwóch szwadronów. W 1934 roku zapadła       również decyzja o zorganizowaniu kompanii saperów. Były one przeznaczone dla poszczególnych brygad po jednej. Nadano im       nazwy macierzystych brygad KOP.

   IV. Modernizacja i rozbudowa 1935-1939.

   Dowódca KOP rozkazem z 23 lutego 1937 roku zapoczątkował kolejną reorganizację.
   Jej wynikiem było rozwiązanie brygad KOP "Wilno", "Nowogródek", Wołyń" oraz pułku KOP "Czortków". Przeorganizowano Brygady       KOP "Polesie" i "Podole", pułki KOP "Głębokie", "Wilejka" i "Sarny". Wprowadzono nowe etaty wszystkich jednostek KOP oraz utwo-       rzono bataliony odwodowe "Berezwecz" i "Wilejka".
   Utworzono dywizjon artylerii lekkiej KOP "Czortków" złożony z trzech dwudziałowych baterii armat 75 mm, baterię artylerii lekkiej       KOP "Kleck" w składzie dwóch działonów armat 75 mm oraz baterię artylerii lekkiej KOP "Osowiec" w składzie dwóch działonów       armat 75 mm.

   Ponadto od września 1937 roku przystąpiono do organizacji batalionu specjalnego KOP "Sarny".
   Batalion ten składał się z dowództwa batalionu, drużyny łączności i trzech kompanii piechoty. Pierwszym dowódcą batalionu został       mianowany ppłk. Nikodem Sulik. Batalion ten dlatego nazywano specjalnym ponieważ miał on obsadzać budowane od 1936 roku       umocnienia na odcinku "Sarny".

   Pod koniec roku 1937 KOP liczył 3 dowództwa brygad - "Grodno", "Polesie" i "Podole", 7 dowództw pułków - "Wilno", "Głębokie",       "Wilejka", "Wołożyn", "Sarny", "Zdołbundów" i "Snów", 24 bataliony graniczne, 7 batalionów odwodowych, dyon kawalerii       "Niewirków", 19 szwadronów kawalerii, 6 kompanii saperów, dywizjon i dwie baterie artylerii lekkiej.

   10 grudnia 1938 roku utworzono Dziśnieńską Półbrygadę ON podporządkowaną pułkowi KOP "Głębokie". Brygada składała się z       dowództwa i dwóch słabych batalionów - postawskiego i brasławskiego. Półbrygada ta ze względu na słabość organizacyjną miała       charakter oddziałów wartowniczych.

   W grudniu 1938 roku podjęto również decyzję o likwidacji batalionu odwodowego "Suwałki" oraz przystąpiono do organizacji pułku       KOP "Karpaty". Miał on składać się z dowództwa, kompanii szkolnej oraz trzech batalionów granicznych: "Skole", "Dolina" i       "Worochta". Zadaniem pułku miała być ochrona granicy polsko-węgierskiej. Odcinek występu suwalskiego przekazano Straży       Granicznej.Schemat struktury organizacyjnej KOP w grudniu 1938 roku.
kliknij obraz, aby go powiększyć
źródło: Prochwicz Jerzy, "Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Warszawa 2003.

   W marcu 1939 roku utworzono w batalionie "Sarny" dodatkową czwartą kompanię oraz utworzono batalion KOP "Małyńsk" w składzie       dowództwo i jedna kompania. Bataliony te obsadziły budowane od roku 1936 fortyfikacje nad rzeką Słuczą.

   W czerwcu 1939 roku przekształcono baterię artylerii lekkiej KOP "Osowiec" w dywizjon artylerii lekkiej.

   W lipcu 1939 roku zreorganizowano pułk KOP "Karpaty". Zmienił on nazwę na 1 Pułk KOP "Karpaty" w składzie dwóch batalionów       granicznych "Skole" i "Delatyn" (batalion "Dolina" przesunięto do miejscowości Delatyn i zmieniono nazwę). Batalion "Worochta"       zlikwidowano przez utworzenie czwartej kompanii granicznej w batalionie "Delatyn", a resztę stanów osobowych przekazano do       nowego pułku o nazwie 2 Pułk KOP "Karpaty" w składzie bataliony "Dukla" i "Komańcza".

   W lipcu podjęto również decyzję o przekazaniu odcinka granicy polsko-łotewskiej Straży Granicznej. Dotychczas granica ta była       ochraniana przez batalion KOP "Słobódka", który miał stać się batalionem odwodowym.
   Na marginesie należy wyjaśnić, że w lipcu 1939 roku batalionu "Słobódka" już nie było na granicy polsko-łotewskiej ponieważ w       kwietniu został on przerzucony w rejon Augustowa w związku z napięciem w stosunkach polsko-niemieckich.

   V. Mobilizacja 1939 roku.

   W planie mobilizacyjnym jednostki KOP-u przewidziane były do zadań osłonowych lub też stanowić miały podstawę do formowania       dywizji rezerwowych.

   W dniu 23 marca 1939 roku zmobilizowano i przerzucono na granicę południową w rejon Żywiec - Chabówka - Nowy Sącz, 4 batalio-       ny odwodowe ("Berezwecz", Żytyń", "Snów", "Snów I").

   W tym samym dniu wydano rozkaz o organizacji w rejonie Wielunia (DOK IV) z ośmiu szwadronów kawalerii KOP ("Druja", "Łużki",       "Podświle", "Budsław", "Hancewicze", "Rokitno", "Żurno" i "Mizocz"), tzw. ćwiczebnego pułku kawalerii KOP w składzie 6 szwadronów       liniowych (zlikwidowano szwadrony "Druja" i "Podświle"), szwadronu ckm, szwadronu gospodarczego, plutonu pionierów (z kompanii       saperów KOP "Czortków"), łączności i ppanc.

   W tym samym czasie wzmocniono i przewieziono na zachód cztery kompanie saperów KOP ("Wilejka" dla 8 DP, "Stołpce" dla 10 DP,       "Stolin" dla 25 DP i "Hoszcza" dla Pomorskiej BK).

   W kwietniu zmobilizowano i przewieziono w rejon Żywca dwa kolejne bataliony odwodowe ("Wilejka" i "Wołożyn").

   Wspomniany wyżej batalion graniczny KOP "Słobódka" wraz z baterią artylerii lekkiej "Kleck" został przesunięty do rejonu Augustowa.

   W maju przerzucono na Hel z baonu KOP "Sienkiewicze" kompanię odwodową i kompanię ckm, do których dołączono kompanię       odwodową pułku KOP "Sarny". Z oddziałów tych utworzono batalion noszący numer IV/7 pp lub IV batalion KOP "Hel".

   W ramach mobilizacji dywizji piechoty KOP wystawił 3 dowództwa dywizji piechoty, 8 dowództw pułków, 24 bataliony piechoty,       batalion saperów, dwa dywizjony artylerii i 7 szwadronów kawalerii w 6 oddziałach KD.
   Były to:

Lp.
jednostka mobilizowana
jednostka mobilizująca
   
   
   
   
   
   
   
33 DP
   
   
   
   
   
   

dowództwo 33 DP rez.
dowództwo 133 pp rez.
I batalion
II batalion
III batalion
dowództwo 134 pp rez.
I batalion
II batalion
dowództwo 135 pp rez.
I, II, III batalion
II dywizjon 32 pal
kaw. dywizyjna 33 DP
43 batalion saperów

dowództwo Brygady KOP "Grodno"
dowództwo Pułku KOP "Wilno"
baon KOP "Nowe Świeciany"
baon KOP "Niemenczyn"
baon KOP "Troki"
dowództwo baonu "Orany"
baon KOP "Orany"
baon KOP "Sejny"
kadra CSP KOP w Osowcu
CSP KOP w Osowcu
dyon art. KOP "Osowiec"
szwadron KOP "Olkienniki"
kompania sap. KOP "Grodno"
   
   
   
36 DP
   
   
   

dowództwo 36 DP rez.
dowództwo 163 pp
I, II batalion
III batalion
III/165 pp
I dywizjon 40 pal
kaw. dywizyjna 36 DP

dowództwo Brygady KOP "Podole"
dowództwo baonu KOP "Czortków"
baon KOP "Czortków"
baon KOP "Borszczów"
baon KOP "Kopyczyńce"
dyon art. KOP "Czortków"
szwadron KOP "Czortków"
   
   
   
   
   
   
38 DP
   
   
   
   
   
   
   

dowództwo 38 DP rez.
dowództwo 96 pp
I batalion
II batalion
III batalion
dowództwo 97 pp
I batalion
II batalion
III batalion
dowództwo 98 pp
I batalion
II batalion
III batalion
kawaleria dywizyjna 38 DP

dowództwo Brygady KOP "Polesie"
dowództwo baonu KOP "Stołbce"
baon KOP "Stołbce"
baon KOP "Kleck"
baon KOP "Ludwikowo"
dowództwo baonu KOP "Rokitno"
baon KOP "Dawidgródek"
baon KOP "Rokitno"
baon KOP "Bereźne"
dowództwo baonu KOP "Hoszcza"
baon KOP "Hoszcza"
baon KOP "Ostróg"
baon KOP "Dederkały"
szwadrony KOP "Stołbce" i "Kleck"
   
   
35 DP
   
   

dowództwo 207 pp
I batalion
II batalion
III batalion
kaw. dywizyjna 35 DP

dowództwo baonu KOP "Krasne"
baon KOP "Budsław"
baon KOP "Krasne"
baon KOP "Iwieniec"
szwadron KOP "Nowe Świeciany"
11 DP

kaw. dywizyjna 11 DP

szwadron KOP "Zaleszczyki"
12 DP

kaw. dywizyjna 12 DP

szwadron KOP "Hnilice Wielkie"

   Ponadto KOP wystawił na potrzeby frontu zachodniego:

   -   batalion forteczny "Osowiec" utworzony na bazie batalionu fortecznego (specjalnego) "Sarny",

   -   3 pp KOP w składzie trzech batalionów (dowództwo pułku wystawione przez Pułk KOP "Głębokie", I batalion - baon KOP "Łuzki",           2 batalion baon KOP "Poświle" i 3 batalion - baon KOP "Słobódka" przerzucony już w kwietniu 1939 roku w rejon Augustowa),

   -   batalion "Sejny" przydzielony Suwalskiej BK.

   Razem KOP wystawił i przekazał do dyspozycji Wojska Polskiego następujące jednostki:

      -   1 dowództwo GO (gen. Kruszewskiego),
      -   3 dowództwa dywizji (33, 36 i 38),
      -   1 dowództwo brygady górskiej (1 BGór),
      -   13 dowództw pułków (96, 97, 98, 133, 134, 135, 163, 207, 1 i 2 pp KOP "Karpaty", 1, 2 i 3 pp KOP),
      -   1 pułk kawalerii KOP (sformowany z 8 szwadronów kawalerii KOP),
      -   6 oddziałów kawalerii dywizyjnej (7 szwadronów),
      -   batalion forteczny "Osowiec",
      -   39 batalionów piechoty,
      -   batalion saperów,
      -   4 kompanie saperów,
      -   2 dal (I/32 pal i I/40 pal)
      -   1 baterię art. (Kleck).

   Wyjaśnienia wymaga tutaj fakt, że w niektórych publikacjach stwierdza się jakoby KOP wystawił również dowództwo 35 DP rez.,       dowództwo GO gen. Łukoskiego (lub "Jasło" lub "Słowacja") oraz dowództwa 2 i 3 BGór.

   Z danych zawartych w dostępnych mi źródłach wynika, że nie jest to prawda.
   Dowództwo 35 DP rez. zostało sformowane przez dowództwo OWar. "Wilno", a związek 3 pozostałych dowództw z KOP wprawdzie       istniał, ale był tylko formalny. Otóż utworzone na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 7 lipca 1939 roku dowództwo       odcinka "Jasło" (GO gen. Łukoskiego) i dowództwa pododcinków "Sucha" (1 BG), "Nowy Sącz" (2 BG) i "Sanok" (3 BG) zostały z       dniem 25 sierpnia 1939 roku formalnie wcielone w skład jednostek organizacyjnych KOP. Rozkaz ten nie zmienił w żaden sposób ich       podległość wobec dowódców Armii "Kraków" i "Karpaty", ani też nie wpłynął na zaszeregowanie oficerów tworzących te dowództwa.

   VI. Jednostki pozostawione lub odtworzone na granicy wschodniej.

   W toku mobilizacji zdołano odtworzyć na granicy z Litwą i ZSRR następujące jednostki:

      -   1 brygadę KOP ("Polesie"),
      -   7 pułków KOP ("Wilno", "Głębokie", "Wilejka", "Snów", "Sarny", "Zdołbundów" i "Czortków"),
      -   22 bataliony graniczne,
      -   2 bataliony forteczne (specjalne),
      -   1 dyon kawalerii,
      -   4 szwadrony kawalerii,
      -   2 bataliony ON,
      -   1 kompanię saperów (Czortków).

   Oddziały powstałe w ten sposób charakteryzowały się większym procentem żołnierzy pochodzenia niepolskiego. Były one też gorzej       przygotowane i uzbrojone. Dowództwo KOP na podstawie rozkazu z 30 sierpnia 1939 roku przeszło na nową, wojenną strukturę       organizacyjną. Dowódcą KOP został dotychczasowy I zastępca dowódcy KOP generał brygady Wilhelm Orlik-Ruckeman.

   -   Pułk "Wilno" w składzie: 4 baonów piechoty - "Troki", "Niemeczyn", "Nowe Święciany", "Orany";

   -   Pułk "Głębokie" w składzie 2 baonów piechoty - "Łużki", "Podwiśle"; Dzisnieńska półbrygada ON (bataliony ON "Postawy" i            "Brasław"),

   -   Pułk "Wilejka" w składzie: 3 baonów piechoty - "Budsław", "Krasne", "Iwieniec" i szw. kaw. "Krasne" oraz szw. kaw. "Iwieniec",

   -   Pułk "Snów" w składzie 2 baonów piechoty - "Stołpce", "Kleck",

   -   Brygada "Polesie" w składzie 3 baonów piechoty - "Dawigródek", "Sienkiewicze", "Ludwikowo",

   -   Pułk "Sarny" w składzie 2 baonów piechoty - "Bereżne", "Rokitno", 2 baonów fortecznych - "Sarny", "Małyńsk", szw. kaw. -            "Bystrzyce",

   -   Pułk "Zdołbundów" w składzie 3 baonów piechoty - "Dederkały", "Ostróg", "Hoszcza", i dyonu kaw. "Niewiórków", szw. kaw.            "Dederkały",

   -   Pułk "Czortków" w składzie 3 baonów piechoty - "Borszczów", "Kopyczyńce", "Skałat", kompania saperów "Czortków".Schemat struktury organizacyjnej KOP w 31 sierpnia 1939 roku,
(na schemacie w Pułku "Sarny" brakuje szwadronu kawalerii "Bystrzyce"),
kliknij obraz, aby go powiększyć
źródło: Prochwicz Jerzy, "Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Warszawa 2003.


   Źródła:
   1.   Cieplewicz Mieczysław "Wojsko Polskie w latach 1921-1926", Wrocław 1998
   2.   Cutter Zdzisław "Polskie wojska saperskie w 1939 roku", Częstochowa 2003
   3.   Dalecki Ryszard "Armia "Karpaty" w wojnie obronnej 1939 r." Rzeszów 1989
   4.   Jabłonowski Marek"Formacja Specjalna Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939", Warszawa 2002/2003
   5.   Kozłowski Eugeniusz "Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy", Warszawa 1974
   6.   Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej t. I Kampania wrześniowa 1939, cz. 1 Polityczne i wojskowe położenie Polski             przed wojną, Londyn 1951
   7.   Prochwicz Jerzy"Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Warszawa 2003
   8.   J. Prochwicz, A. Konstankiewicz, J. Rutkiewicz "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939", Warszawa 2003
   9.   Steblik Władysław "Armia "Kraków"1939", Warszawa 1989

   Uwaga co do źródeł. Podstawą pisania tekstu były 3 opracowania na temat KOP, pozostałe źródła traktowałem jako uzupełnienie,       przy czym praca E. Kozłowskiego w części dotyczącej KOP jest prawie całkowicie nieaktualna.


powrót do strony głównej

© copyright 2006, Rafał "Zelint" Białkowski
Design by Scypion