Aleksander Lasik


Struktura organizacyjna oraz obsada osobowa stanowisk kierowniczych
w obozie koncentracyjnym na Majdanku w latach 1941 - 1944


1. Uwagi wstępne

2. Komendanci KGL/KL Lublin/Majdanek

3. Struktura organizacyjna administracji obozowej KGL/KL Lublin/Majdanek w latach 1941 – 1944
     3.1 - Wydział I – komendantura. Adiutant komendanta obozu i oficer sądowy SS
     3.2 - Wydział II – polityczny. Kierownik wydziału II – politycznego
     3.3 - Wydział III – kierownictwo obozu. Zwierzchnicy wydziału III – kierownicy obozu
     3.4 - Wydział IV – gospodarczo-administracyjny. Zwierzchnicy wydziału IV – administracyjno-gospodarczego
     3.5 - Wydział V – obozowa służba zdrowia SS. Naczelny lekarz obozowy SS
     3.6 - Wydział VI – opieka socjalna i szkolenie ideologiczne oddziałów SS. Kierownictwo wydziału do spraw socjalno-ideologicznych obozu

4. Załoga wartownicza w KGL/KL Lublin/Majdanek w latach 1941-1944
     4.1 - Dowódcy batalionu wartowniczego w KGL/KL Lublin/Majdanek
     4.2 - Dowódcy kompanii wartowniczych w KGL/KL Lublin/Majdanek

5. Wydzielone jednostki organizacyjne podporządkowane KL Lublin/Majdanek
     5.1 - Zarząd Budowlany w KGL/KL Lublin/Majdanek

     5.2 - Obozowe gospodarstwo rolne
     5.3 - Zakłady Tekstylne i Skórzane Sp. z o.o.

6. Inni oficerowie KGL/KL Lublin/Majdanek w latach 1941-1944

7. Zakończenie

Aneks
     
Komendanci, kierownicy obozowych wydziałów administracyjnych, dowódcy kompanii wartowniczych oraz inni oficerowie SS w obozie na
     Majdanku w latach 1941-1944


1. Uwagi wstępne

Prezentowany niżej artykuł nawiązuje merytorycznie głównie do trzech wcześniejszych publikacji poświęconych organizacji obozu na Majdanku oraz załodze obozowej SS. Pozycje te ukazały się w 1967, 1981 oraz 1991 roku (1).
Udostępnienie w połowie lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia historykom części zasobów archiwalnych byłego amerykańskiego Centrum Dokumentacji w Berlinie (Berlin Document Center), które następnie przekazano Oddziałowi Archiwum Ferderalnego Niemiec w Berlinie-Lichterfelde (Bundesarchiv/Außenstelle Berlin-Lichterfelde), ponadto akta Oddziału Archiwum Federalnego Niemiec w Dahlwitz-Hoppegarten (Bundesarchiv/Außenstelle Dahlwitz-Hoppegarten), Oddziału Archiwum Federalnego Niemiec w Koblencji (Bundesarchiv/Außenstelle Koblenz), Centrali Ścigania Zbrodni Wojennych w Ludwigsburgu (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg) oraz Centrum Przechowywania Zbiorów Dokumentalno-Historycznych w Moskwie (Cientr Hranienija Dokumiental’no-Istoriczieskich Kollekcij Moskwa), a także nowe nabytki archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – stworzyło przed historykami nowe możliwości w zakresie badań nad dziejami nazistowskich obozów koncentracyjnych. W określonym stopniu dotyczyło to także obozu koncentracyjnego w Lublinie, po którym zachowała się stosunkowo skromna spuścizna archiwalna. W związku z powyższym – i wobec możliwości korzystania z nieznanych dotąd dokumentów przydatnych w badaniach – zaistniała możliwość weryfikacji i uściśleń hipotez oraz aktualizacji ustaleń badawczych przedstawionych wcześniej m.in. w w/w. publikacjach.

Powstanie jesienią 1941 roku obozu w Lublinie, pomimo jego pierwotnej nazwy „Obóz Jeńców Wojennych” (Kriegsgefangenenlager, KGL), którą zmieniono oficjalnie 16 lutego 1943 roku na „Obóz Koncentracyjny Formacji Zbrojnych SS” (Konzentrationslager der Waffen-SS Lublin, KL) (2), a który znany jest powszechnie jako obóz koncentracyjny na Majdanku (3), był pierwszą samodzielną strukturą Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych (Inspektion der Konzentrationslager, IKL) założoną na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
Bez względu jednak na planowaną przez zwierzchnie władze SS i pełnioną przez niego w określonym czasie rolę, którą wyznaczono mu w systemie terroru III Rzeszy oraz ewolucję jego funkcji i zadań, które przed nim stawiano – fakt włączenia go w system ówcześnie istniejących obozów koncentracyjnych (4) powodował, że jego podstawowa struktura organizacyjna była taka sama jak we wszystkich pozostałych, z wyjątkiem – podlegających na innych zasadach Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych – SS-Sonderlager (SL) Hinzert i Jugendschutzlager (JSL) Moringen (5).
Na czele każdego obozu stał komendant, który jednoosobowo odpowiadał za jego funkcjonowanie i wykonywanie rozkazów przekazywanych mu z Oranienburga. Podlegał on bezpośrednio IKL, instytucji SS, która na to stanowisko oficjalnie go mianowała. Równocześnie był zwierzchnikiem wszystkich esesmanów należących do załogi obozowej SS, bez względu na ich aktualny macierzysty przydział organizacyjny w SS (6), kobiet w służbie SS (7) oraz wszystkich cudzoziemców w służbie SS, do których w obozie w Lublinie należeli Litwini i Ukraińcy, pełniący funkcje wartowników (8).
Już w momencie powstania obozu w Lublinie, we wrześniu 1941 roku, jego załoga SS została podzielona na dwie podstawowe podstruktury organizacyjne, do których przydzielano esesmanów: administrację obozową (KGL/KL Verwaltung) i pododdziały wartownicze SS (SS-Wachtruppen).
Poza nimi na jego terenie funkcjonował Zarząd Budowlany (9), a w późniejszym okresie obozowe gospodarstwo rolne (10). Więźniarki i więźniowie zatrudniani byli również w filiach firm i przedsiębiorstw SS działających w Lublinie i jego okolicach (11).
Pod względem obsady etatowej w/w podstawowych jednostek organizacyjnych KGL/KL Lublin/Majdanek największą liczbowo grupę stanowili członkowie obozowego oddziału wartowniczego, gdyż wg danych autora niniejszego artykułu, na 1632 esesmanów, których personalia zidentyfikowano, 1354 pełniło na stałe lub czasowo służbę wartowniczą, co stanowiło 83,0% załogi (12), natomiast w administracji obozowej (wyłączając z niej esesmanów zatrudnionych etatowo w obozowym gospodarstwie rolnym, placówce budowlanej oraz przedstawicielstwach firm i przedsiębiorstw SS działających przy obozie lubelskim) pracowało 432 esesmanów, co stanowiło 26,5% ogółu analizowanej grupy (13).

- - - - - - - - - - - - - -
 1 - Zob. Z. Leszczyńska: Struktura osobowa władz obozu koncentracyjnego na Majdanku. „Zeszyty Majdanka”, t. II (1967), s. 22-66; J. Marszałek: Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie. Warszawa 1981, s. 37-48; J. Kasperek, Z. Leszczyńska, H. Telesz: Organizacja [KL Lublin]. (W:) Majdanek 1941-1944. Red. T. Mencel. Lublin 1991, s. 58-92.

 2 - T. Kranz: Das KL Lublin – zwischen Planung und Realisierung. (W:) Die nationalsozialisti-schen Konzentrationslager – Entwicklung und Struktur. Red. U. Herbert, K. Orth, Ch. Dieckmann, Göttingen 1998, s. 369; Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie (dalej APMM). Zespół: SS-Totenkopfsturmbann, sygn. I f 17, s. 155-159. Zob. też pismo komendanta Florstedta z 23 lutego 1943 w sprawie zmiany nazwy obozu z KGL na KL Lublin, zamieszczone w opracowaniu F. Marciakówny i J. Marszałka: Akta Państwowego Muzeum na Majdanku. „Archeion”, t. XXXVII (1962), s. 212.

 3 - Genezę nazwy obozu „Majdanek”, która nie była nigdy używana w urzędowej korespondencji SS, próbował wyjaśnić Józef Marszałek. Ponieważ nazwa ta upowszechniła się w literaturze przedmiotu, autor niniejszego opracowania przyjął kompromisowo dla tego obozu nazwę „Lublin/Majdanek”. Zob. J. Marszałek: Geneza i początki budowy obozu koncentracyjnego na Majdanku. „Zeszyty Majdanka”, t. I (1965), s. 33.
Z uwagi na zmiany oficjalnej nazwy obozu, używał będę również – w zależności od okresu jego istnienia, który będę omawiał – skrótów „KGL”, „KL” lub „KGL/KL”.

 4 - Jesienią 1941 roku funkcjonowały jako samodzielne jednostki organizacyjne tego systemu, określane jako obozy koncentracyjne (Konzentrationslager, KL): KL Sachsenhausen, KL Bu-chenwald, KL Flossenbürg, KL Mauthausen, KL Auschwitz, KL Neuengamme, KL Groß-Rosen, Frauenkonzentrationslager (FKL) Ravensbrück, KL Natzweiler oraz powstały 1 września 1941 roku KL Niederhagen-Wewelsburg.

 5 - „Obóz specjalny SS” (SS-Sonderlager) Hinzert istniał od 1 października 1939 do września 1944 roku i został założony na bazie podobozu KL Buchenwald o takiej samej nazwie. Zgodnie z rozkazem Himmlera, IKL miał nim jedynie administrować, a jego wydział III nadzorowany miał być przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt, RSHA). W strukturach organizacyjnych obozu nie przewidywano istnienia sekcji IIIa do spraw pracy więźniów, gdyż mieli oni być w całości zatrudniani przez Organizację Todt, budującą tzw. „Wał Zachodni” (Westwall). SL Hinzert nie posiadał również sieci własnych podobozów. Natomiast „Obóz dla młodocianych” (Jugendschutzlager) Moringen założono 15 sierpnia 1940 roku i istniał on do 9 kwietnia 1945 roku, przy czym tylko do jesieni 1944 roku był autonomiczną jednostką organizacyjną IKL, który był jego administratorem, natomiast kontrolę nad nim sprawował przede wszystkim Główny Urząd Policji Kryminalnej Rzeszy (Reichskriminalpolizeiamt). Miał on cha-rakter obozu wychowawczego (Erziehungslager) dla niepełnoletnich chłopców posiadających obywatelstwo niemieckie, jakkolwiek nie przewidywano zakładania przy nim zakładów produk-cyjnych i filii przedsiębiorstw przemysłowych, a chłopcy deportowani do niego mieli być „resocjalizowani” głównie poprzez działania pedagogiczne i indoktrynację polityczną. Zob. G. Schwarz: Die nationalsozialistischen Lager. Frankfurt/Main-New York 1990, s. 86; W. Johe: Neuengamme. Zur Geschichte der Konzentrationslager in Hamburg. Hamburg 1984, s. 61; H. Muth: Das „Jugendschutzlager” Moringen. „Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager”, Heft 5: Die vergessenen Lager. Dachau 1989, s. 223; KZ Moringen. Männerlager, Frauenlager, Jugendschutzlager. Eine Dokumentation. Göttingen [b.d.w.], s. 25-53

 6 - Należy zwrócić uwagę, że fakt bycia członkiem załogi obozu koncentracyjnego, podporządkowanym służbowo jego komendantowi, nie był tożsamy z przynależnością do którejś ze struktur organizacyjnych obozu. W aktach esesmanów przeniesionych do załogi danego obozu na stałe, znajdujemy adnotacje o ich przeniesieniu (Versetzung), co było równoznaczne z otrzymaniem nowego przydziału służbowego i nadaniem odmiennego identyfikatora jednostki macierzystej (Erkennungsmarke). Istniała również forma przynależności osoby do załogi obozu koncentracyjnego, polegająca na czasowym odkomenderowaniu z jednostki macierzystej (Kommandierung), bez zmiany jej dotychczasowego przydziału wojskowego.

 7 - Wbrew powszechnie istniejącym i funkcjonującym stereotypom, w ramach Sztafet Ochronnych nie istniały formacje żeńskie tej organizacji. Przebywające w obozach kobiety: radiotelegrafistki (Nachrichtenmaiden), zatrudnione w obozowych węzłach łączności podlegających wydziałowi I – komendanturze (Abteilung I – Kommandantur) oraz nadzorczynie SS (SS-Aufseherinnen), które kierowano do obozów dla więźniarek, gdzie pełniły obowiązki niektórych esesmanów z wydziału III – kierownictwa obozu (Abteilung III – Schutzhaftlagerführung) oraz jego sekcji IIIa – zatrudnienie więźniów (Abteilung IIIa – Arbeitseinsatz) – nie były członkiniami SS. W przypadku pierwszej grupy kobiety rekrutowano z pomocniczych formacji wojskowych, drugie natomiast podpisywały kontrakty o pracę na określony czas z organizacją SS. Te drugie po przeszkoleniu (zazwyczaj w FKL Ravensbrück) na specjalnie organizowanych dla nich kursach oraz pozytywnej weryfikacji personalnej, były wcielane do załóg różnych kobiecych obozów koncentracyjnych i zaliczano je do członków obozowej załogi SS (SS-Gefolge). Wówczas też miały m.in. prawo do noszenia specjalnych uniformów o kroju wojskowym, broni krótkiej, a w pojedynczych przypadkach do posiadania psa służbowego. W przypadku popełnienia wykroczeń i przestępstw nie podlegały one sądom powszechnym, lecz jurysdykcji Naczelnego Sądu SS (Hauptamt SS-Gericht).
W obozach piastowały przede wszystkim stanowiska odpowiedzialnych za rozliczanie stanu osobowego więźniarek (Rapportführerinnen), kierowniczek bloków więźniarek (Blockführerinnen) i zwierzchniczek drużyn roboczych (Kommandoführerinnen). Wśród nadzorczyń SS nie wprowadzano stopni wojskowych, lecz hierarchię funkcyjną: przełożoną wszystkich nadzorczyń SS była główna nadzorczyni SS (SS-Oberaufseherinn), której funkcja odpowiadała formalnie stanowisku kierownika wydziału III – kierownictwa obozu (Schutzhaftlagerführer), jakkolwiek nie pozwalała ona np. na wydawanie rozkazów esesmanom. Por. Z. Murawska: Kobiety w obozie koncentracyjnym na Majdanku. „Zeszyty Majdanka”, t. IV (1969), s. 99-103; A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach 1940-1945. Bydgoszcz 1994, s. 150, 151; Z. Leszczyńska: Struktura osobowa..., s. 35.

 8 - W marcu 1943 roku powstał przy KL Lublin/Majdanek batalion wartowniczy złożony z oficerów, podoficerów i żołnierzy armii litewskiej, o których będzie mowa niżej. Poza nimi załogę wartowniczą omawianego obozu w 1942 roku zasilili Ukraińcy, z których nie utworzono samodzielnego pododdziału wartowniczego, lecz przydzielano do składów osobowych poszczególnych kompanii wartowniczych. Przybywali oni do obozu w Lublinie głównie z ośrodka szkoleniowego SS (SS-Ausbildungslager) w Trawnikach, a w okresie późniejszym z obozu zagłady w Treblince. Zarówno Litwini jak i Ukraińcy – jako osoby nienależące do Waffen-SS – nie mieli stopni wojskowych nadawanych w tej organizacji.
W tej drugiej grupie funkcjonowała hierarchia czterostopniowa: młodszy wartownik (Unterwachmann), wartownik (Wachmann), starszy wartownik (Oberwachmann) oraz dowódca drużyny wartowniczej (Rottenwachmann). Zob. APMM, Baza danych członków załogi SS KGL/KL Lublin/Majdanek Aleksandra Lasika.

 9 - Więcej na ten temat zob. m.in. J. Marszałek: Geneza i początki budowy..., s. 15-70; Tenże: Budowa obozu koncentracyjnego na Majdanku w latach 1942-1944. „Zeszyty Majdanka”, t. IV (1969), s. 21-84; Tenże: Centralny Zarząd Budowlany SS i Policji w Lublinie. „Zeszyty Majdan-ka”, t. VI (1972), s. 5-41.

10 - Będzie o nim mowa w dalszej części artykułu.

11 - Należały do nich m.in. Niemieckie Zakłady Zaopatrzenia Sp. z o.o. (Deutsche Ausrüstungs-werke GmbH, DAW), Zakłady Tekstylne i Skórzane Sp. z o.o. (Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung GmbH, GTL), które w większości zlokalizowane były poza obozem macierzystym. Firmą działającą na terenie Generalnego Gubernatorstwa, która wynajmowała do pracy znaczną liczbę więźniów z omawianego obozu, było powstałe w 1943 roku Stowarzyszenie Przemysłu Wschodniego Sp. z o.o. (Ostindustrie GmbH, Osti).
Odrębną przyobozową jednostką organizacyjną było również – powstałe w połowie 1942 roku – gospodarstwo rolne (Abteilung Landwirtschaft), które podlegało Głównemu Urzędowi Gospodarczo-Administracyjnemu SS (SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, SS-WVHA), a konkretnie wchodzącemu w jego skład Departamentowi W V – Gospodarka rolna, leśna i rybna (Amt W V – Land-, Forst- und Fischwirtschaft). C. Madajczyk: Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie, t. II: Mechanizmy realizowania okupacji. Poznań 1984, s. 583; Cz. Rajca: Podobozy Majdanka. (W:) Majdanek 1941-1944..., s. 379-390; A. Wiśniewska: Praca więźniów. (W:) Majdanek 1941-1944..., s. 181, 182; S. Piątkowski: Obóz pracy w Bliżynie (1942-1944). „Zeszyty Majdanka”, t. XXI (2001), s. 97-112; M. Orski: Niewolnicza praca więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-1945. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej. Gdańsk 1999, s. 113, 114.

12 - Było wśród nich 9 Litwinów i 15 Ukraińców nienależących do Waffen-SS.

13 - Liczba osób należących do oddziałów wartowniczych i członków administracji obozowej przekracza nominalnie i procentowo ogólny stan osobowy załogi SS ustalony przez autora tego opracowania z uwagi na fakt, iż część esesmanów należących do pododdziałów wartowniczych została przeniesiona bądź odkomenderowana do administracji obozowej i odwrotnie.
powrót do początku.

2. Komendanci KGL/KL Lublin/Majdanek

Jak wyżej wspomniano, za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem obozu, realizację nakładanych na niego zadań, koordynację działań jego wszystkich struktur organizacyjnych oraz bezpieczeństwo i izolację odpowiadał komendant obozu (14). Od 30 kwietnia 1942 roku był on jednocześnie kierownikiem wszystkich filii firm i przedsiębiorstw SS działających przy obozach koncentracyjnych, wobec których mógł stosować efektywniejszą politykę w zakresie wykorzystania siły roboczej więźniów (15).
Do 1 września 1939 roku komendantów zatwierdzał Główny Urząd SS (SS-Hauptamt), a po wydzieleniu z niego części wydziałów – Główny Urząd Personalny SS (SS-Personalhauptamt) (16). W czasie stosunkowo krótkiego istnienia KGL/KL Lublin/Majdanek – w porównaniu do innych wielkich obozów koncentracyjnych – stanowiska jego ko-mendantów piastowało 5 oficerów SS:

- SS-Standartenführer Karl Otto Koch, założyciel i komendant KGL Lublin/Majdanek, piastujący to stanowisko od 1 września 1941 do 20 sierpnia 1942 roku,
   przeniesiony tu z KL Buchenwald, następnie aresztowany za nadużycia w obozie pod Weimarem (17),
- SS-Obersturmbannführer Max Koegel, zwierzchnik obozu w Lublinie od 20 sierpnia 1942 do 31 grudnia 1942 roku; został przeniesiony z FKL Ravensbrück,
   odszedł natomiast do KL Flossenbürg, gdzie objął takie samo stanowisko (18),
- SS-Sturmbannführer Hermann Arthur Florstedt, komendant KL/KGL Lu-blin/Majdanek od 1 stycznia do 20 października 1943 roku, wcześniej adiutant
   komendanta w obozie w Lublinie, przeniesiony stąd do szkolnego zapasowego zmotoryzowanego pułku SS (19),
- SS-Obersturmbannführer Martin Gottfried Weiß, komendant obozu między 1 listopada 1943 a 14 maja 1944 roku, przybyły tu z KL Dachau, gdzie pełnił
   taką samą funkcję, a następnie oficer w SS-WVHA do zadań specjalnych (20),
- SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel, komendant obozu na Maj-danku od 15 maja do 21 lipca 1944 roku, uprzednio komendant i dowódca
   garnizonu SS w KL Auschwitz, a po likwidacji KL Lublin/Majdanek w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji „Wenecja Julijska” we Włoszech (21).

Porównując ich życiorysy oraz kariery w SS, możemy zauważyć, że czterech z nich związanych było z obozami koncentracyjnymi w latach 1933 – 1934 (Karl Koch z KL Sachsenburg, Max Koegel i Martin Weiß z KL Dachau, a Arthur Liebehenschel z KL Columbia-Haus w Berlinie). Wyjątkiem w tej grupie był Hermann Florstedt, który w systemie obozów koncentracyjnych nader szybko awansował, gdyż do czynnej służby w SS-Totenkopfverbände wcielono go dopiero we wrześniu 1939 roku. Wcześniej był oficerem w 73. pułku Powszechnej SS, po czym objął od razu stanowisko dowódcy pododdziału wartowniczego w KL Buchenwald, a następnie zastępcy i kierownika wydziału III w KL Buchenwald i KL Sachsenhausen, awansując w ciągu niecałych czterech lat ze stopnia SS-Obersturmführera/SS-Totenkopfverbände do rangi SS-Sturmbannführera/Waffen-SS (22).
Warto również zwrócić uwagę, iż dwóch z nich zostało karnie zwolnionych z obozu za popełnione przestępstwa (Koch i Florstedt), w następstwie inspekcji specjalnej komisji powołanej przez Naczelny Sąd SS (Hauptamt SS-Gericht), która pod przewodnictwem sędziego SS-Sturmbannführera dr. Konrada Morgena badała prawdziwość dochodzących do naczelnych władz SS sygnałów o korupcji i nadużyciach władzy w niektórych obozach koncentracyjnych (23).

- - - - - - - - - - - - - -
14 - A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 30; Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego. Warszawa 1989, s. 327, 328.

15 - F. Piper: Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej. Oświęcim 1981, s. 84, 85; M. Orski: Przedsiębiorstwa SS i firmy prywatne – najemcy siły roboczej obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-1945. Ekonomiczne uwarunkowania zatrudnienia więźniów. Gdańsk 2001, s. 66; tenże: Niewolnicza praca..., s. 112.

16 - H. Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS. Augsburg 1994, s. 138.

17 - Zob. biogram Karla Ottona Kocha w aneksie.

18 - Zob. biogram Maxa Koegla w aneksie.

19 - W badaniach nad załogami SS obozów koncentracyjnych należy zwracać uwagę na właściwą pisownię nazwisk esesmanów. Jest to błąd nader często występujący w różnych opracowaniach. Typowym przykładem może być tu komendant KL Auschwitz Rudolf Höß, którego nazwisko podawane było jako: Hoess, Hoeß, Hoss czy Höss. Dotyczyło to również Hermanna Florstedta. Por. wspomnienia Feliksa Siejwy, który błędnie pisze nazwisko Florstädt. Dodatkowo w indeksie osobowym wymieniono go pod nazwiskiem Florstödt. Por. F. Siejwa: Więzień III pola. Lublin 1964, s. 25, 253. Zob. biogram Hermanna Florstedta w aneksie.

20 - Zob. biogram Martina Weißa w aneksie.

21 - Zob. biogram Arthura Liebehenschla w aneksie.

22 - W Powszechnej SS (Allgemeine-SS) miał on rangę SS-Standartenführera.

23 - Komisja ta powstała w lipcu 1943 roku i działała do połowy 1944 roku na terenie KL Buchenwald, KL Auschwitz, KL Lublin/Majdanek, KL Sachsenhausen, KL Herzogenbusch, KL Warschau, KL Plaszow oraz KL Dachau. W wyniku przeprowadzonych przez nią dochodzeń aresztowano bądź wszczęto postępowania dyscyplinarne i karne wobec kilkudziesięciu prominentnych esesmanów z tych obozów, w tym m.in.: komendanta i wysokiego oficera w KL Sachsenburg, KL Esterwegen, KL Columbia-Haus, KL Lichtenburg, KL Sachsenhausen, KL Dachau, KL Buchenwald i KGL Lublin/Majdanek SS-Standartenführera Karla Ottona Kocha; komendanta KL Dachau SS-Sturmbannführera Alexa Piotrkowski’ego; komendanta KL Herzogenbusch SS-Sturmbannführera Adama Grünewalda; Schutzhaftlagerführera i komendanta obozu na Majdanku SS-Sturmbannführera Hermanna Florstedta; Schutzhaftlagerführera obozu w Lublinie SS-Hauptsturmführera Hermanna Hackmanna; kierownika wydziału II – politycznego w KL Au-schwitz SS-Untersturmführera Maximiliana Grabnera czy zwierzchnika obozowej służby zdrowia SS w KL Buchenwald SS-Hauptsturmführera Waldemara Hovena; Zob. J. Marszałek: Majdanek..., s. 41; J. Rawicz: Dzień powszedni ludobójcy. Warszawa 1973, s. 194; Oświęcim w oczach SS. Höss, Broad, Kremer, [b.m.w.] 1985, s. 113, 172, 173, 263, 268, 280, 286; J. Tuchel: Die Kommandanten des Konzentrationslager Dachau, „Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager”, Heft Nr. 10: Täter und Opfer. Dachau 1994, s. 85, 86; A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 62; H. Höhne: Der Orden..., s. 352-355; E. Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Mü-nchen 1974, s. 306, 307; H. Langbein: Ludzie w Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 353-355.
powrót do początku.

3. Struktura organizacyjna administracji obozowej KGL/KL Lublin/Majdanek w latach 1941 – 1944

Jak już wyżej zaznaczono, struktura organizacyjna administracji obozowej w KGL/KL Lublin/Majdanek nie odbiegała od takich samych rozwiązań organizacyjnych, które istniały w innych obozach koncentracyjnych w latach 1941 – 1944 (24). Składała się ona z sześciu wydziałów (Abteilungen), ponumerowanych cyframi rzymskimi, podporządkowanych służbowo komendantowi obozu (25).

W jej skład wchodziły:
- wydział I – komendantura (Abteilung I – Kommandantur),
zajmujący się m.in. sprawami personalnymi i prawnymi załogi SS, zabezpieczeniem obozowi środków transportu i łączności, konserwacją broni i drobnego sprzętu wojskowego. Podlegała mu również obozowa placówka pocztowa, na której czele stał kierownik zwany adiutantem komendanta obozu, piastujący jednocześnie stanowisko jego etatowego zastępcy do spraw załogi SS i łączący niekiedy swoje stanowisko z obowiązkami oficera sądowego SS (SS-Gerichtsführer), wydzielonej komórki organizacyjnej omawianego wydziału;

- wydział II – polityczny (Abteilung II – Politische Abteilung),
ekspozytura Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy na terenie obozu, do zakresu działań którego należały m.in. sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji osobowej więźniów, ich rejestracja i nadawanie im numerów obozowych, a także inwigilacja społeczności więźniarskiej i obozowej załogi SS;

- wydział III – kierownictwo obozu (Abteilung III – Schutzhaftlagerführung),
odpowiedzialne za „dyscyplinę i porządek”, którego zwierzchnik (Schutzhaftlagerführer) był etatowym zastępcą komendanta w na czas jego nieobecności. W skład tego wydziału wchodziła również sekcja IIIa – zatrudnienie więźniów (Abteilung IIIa – Arbeitseinsatz), której kierownik (nazywany w różnych okresach Schutzhaftlagerführerem-Einsatzführerem lub Arbeitseinsatzführerem) był stałym zastępcą zwierzchnika omawianego wydziału i odpowiadał za organizację frontu robót oraz realizację zadań produkcyjnych obozu (26);

- wydział IV – administracyjno-gospodarczy (Abteilung IV – Verwaltung),
którego referaty i sekcje zajmowały się m.in. sprawami finansowymi, mieniem więźniów, aprowizacją obozu, zaopatrzeniem więźniów w odzież, konserwacją urządzeń technicznych oraz gospodarowaniem pomieszczeniami obozowymi, kierowanymi przez oficera SS, zwanego również kierownikiem administracyjnym obozu (Verwaltungsführer);

- wydział V – obozowa służba medyczna SS (Abteilung V – Lagerarzt),
odpowiedzialny za stan sanitarny obozu. Składał się on z 3 pionów – medycznego, stomatologicznego i apteki obozowej. Na czele tego wydziału stał naczelny lekarz obozowy SS (1. Lagerarzt) (27);

- wydział VI – opieka socjalna i szkolenie ideologiczne oddziałów SS (Abteilung VI – Fürsorge-, Schulung- und Truppen-betreuung),
zajmujący się sprawami zabezpieczenia socjalnego esesmanów i ich rodzin (w określonych sytuacjach losowych) oraz indoktrynacją ideologiczną i organizacją życia kulturalnego obozowej załogi SS (28).

Wszyscy funkcjonariusze administracji obozowej stanowili jednocześnie grupę określaną jako tzw. „sztab komendantury” (Kommandantur-Stab). Oznaczało to, iż nie musieli oni pełnić służby wartowniczej, przysługiwała im także inna stawka żołdu wraz z dodatkami funkcyjnymi.
W KGL/KL Lublin/Majdanek nie utworzono z członków tej grupy kompanii sztabowej (Stabskompanie), która miałaby być pododdziałem rezerwowym ochraniającym wyznaczone obiekty na wypadek zagrożenia obozu czy biorącym udział w akcjach ratunkowych (29).

- - - - - - - - - - - - - -
24 - Mam tu na myśli te obozy, które powoływano wyłącznie z inicjatywy Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych. Od 1943 roku (z wyjątkiem JSL Moringen i SL Hinzert) mieliśmy bowiem do czynienia z sytuacją, która była kompromisem zawartym między RSHA a SS-WVHA w zakresie wykorzystania siły roboczej więźniarek i więźniów narodowości żydowskiej. Zgodnie z jego warunkami Żydzi z Niemiec, Krajów Nadbałtyckich, Generalnego Gubernatorstwa oraz z Holan-dii (których do tego czasu nie zamordowano w ramach tzw. „Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej” oraz uznano za zdolnych do ciężkiej pracy), mieli być deportowani do nowo zakładanych obozów koncentracyjnych. Te nowe okoliczności (związane bez wątpienia z sytuacją militarną III Rzeszy), powodowały częściową ich restrukturyzację przede wszystkim w sferze zarządzania. Odtąd obozy te miały być jedynie administrowane przez SS-WVHA, a w ich strukturach organizacyjnych decydującą rolę w wydziałach III – kierownictwie obozu, odgrywać mieli funkcjonariusze RSHA. Do obozów takich należały zakładane kolejno: KL Herzogenbusch (5 stycznia 1943 roku), KL Riga (15 marca 1943 roku), SS-Aufenhaltslager (AL) Bergen-Belsen (2 maja 1943 roku), KL Warschau (11 czerwca 1943 roku), KL Kauen i KL Vaivara (15 września 1943 roku) oraz KL Plaszow (11 stycznia 1944 roku). Zob. M. Orski: Przedsiębiorstwa..., s. 65, 66; Autobiografia Rudolfa Hössa..., s. 158.

25 - Więcej na temat struktury organizacyjnej administracji w obozach koncentracyjnych na przykładzie KL Auschwitz zob. A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 23-29.

26 - Wyjątkiem w modelu organizacyjnym administracji obozowych był oświęcimski kompleks obozowy, gdzie – ze względu na jego wielkość – 15 kwietnia 1942 roku referat IIIa uzyskał, względem wydziału III, samodzielność organizacyjną. F. Piper: Zatrudnienie więźniów..., s. 83.

27 - W obozach koncentracyjnych, których załoga stanowiła jednocześnie miejscowy garnizon SS, nosił on tytuł naczelnego lekarza garnizonowego SS (SS-Standortarzt).

28 - W literaturze przedmiotu wydział VI określany był m.in. jako „Propaganda”, „Oddział kulturalno-szkoleniowy” (Weltanschauliches Studium) czy „Szkolenie” (Schulung). Por. K. Grünberg: SS-czarna gwardia Hitlera. Warszawa 1975, s. 374; [J. Kasperek]: Oddział VI – Propaganda (Weltanschaulisches Studium). (W:) Majdanek 1941-1944..., s. 74-75; M. Gliński: Organizacja i struktura organizacyjna obozu Stutthof. (W:) Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny. Warszawa 1988, s. 102; J. Marszałek: Majdanek. Obóz..., s. 42, 48.
Autor niniejszego artykułu posługiwać się będzie wyżej przedstawionym określeniem, które zostało użyte w jednym z oryginalnych dokumentów niemieckich. Zob. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (dalej APMO), Wskazówki na temat organizacji obozu, sygn. D.Au.I-1/1.

29 - Dwie takie kompanie istniały np. w KL Auschwitz. W obozie na Majdanku nie przewidywano sformowania takiego pododdziału, prawdopodobnie z uwagi na obecność w Lublinie większych formacji Waffen-SS, które mogłyby podjąć się takich zadań. Propozycja powołania kompani sztabowej, która chroniłaby m.in. magazyny obozowe oraz stanowiła grupę do zadań przeciwpożarowych, medycznych i przeciwchemicznych, pojawiła się dopiero 13 lipca 1944 roku w propozycji planu alarmowego, a więc kilka dni przed likwidacją obozu. Z. Murawska: System strzeżenia i sposoby izolacji więźniów w obozie koncentracyjnym na Majdanku. „Zeszyty Majdanka”, t. I (1965), s. 106, 128.
powrót do początku.

3.1. Wydział I – komendantura. Adiutant komendanta obozu i oficer sądowy SS

Jak wyżej nadmieniono, wydział ten zajmował się generalnie sprawami osobowymi i prawnymi członków załogi SS, zapewnieniem obozowi i utrzymaniem w sprawności środków łączności i transportu, a także konserwacją broni i sprzętu wojskowego. Podlegał mu również obozowy urząd pocztowy oraz areszt obozowy. Stąd też w jego strukturze organizacyjnej znalazły się takie referaty i sekcje, jak:
- referat do spraw osobowych i prawnych członków załogi SS (Rechts- und Personalabteilung der Abteilung I – Kommandantur);
- sekcja broni i sprzętu wojskowego (Abteilung Waffen und Geräte), w skład której wchodziły warsztaty naprawiające drobny sprzęt wojskowy oraz
   rusznikarnia;
- obozowa kolumna transportowo-samochodowa (Fahrbereitschaft), zabezpieczająca i utrzymująca w sprawności środki transportu i przewozu ludzi;
- placówka łączności (Nachrichtenstelle), do której należała radiostacja (Funkstelle), dalekopis (Fernschreiber) oraz centrala telefoniczna (Telefonzentralle)
   (30),
- obozowy urząd pocztowy (Poststelle), przez który przechodziła cała korespondencja kierowana do i z obozu (31).
Przy wydziale I działał ponadto areszt komendantury (Kommandanturarrest), jakkolwiek decyzje o osadzaniu w nim więźniów podejmowali faktycznie funkcjonariusze wydziału II – politycznego oraz zwierzchnicy wydziału III – kierownictwa obozu, natomiast w przypadku esesmanów – komendant obozu na wniosek oficera sądowego SS bądź szefa wydziału II – politycznego.
Nadzorem administracyjnym i obiegiem dokumentów wydziału I zajmował się sierżant sztabowy komendantury (Stabsscharführer der Kommandantur), prowadzący biuro jego zwierzchnika (Büro des Stabsscharführers der Kommandantur). Uwierzytelniał on również kopie rozkazów komendanta obozu oraz pism wydawanych przez jego bezpośredniego zwierzchnika, składając swój podpis pod formułą urzędową „za zgodność z odpisem” (für die Richtigkeit der Abschrift, f.d.R.d.A).
Do podstawowych obowiązków zwierzchnika wydziału I należało m.in. kierowanie obiegiem urzędowej korespondencji pocztowej, redagowanie niektórych dokumentów, pilnowanie terminowego wykonywania rozkazów komendanta, kontrola tajnej kancelarii oraz sprawdzanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych wchodzących w skład powierzonej mu struktury organizacyjnej obozu. Z polecenia komendanta zajmował się również sprawami kadrowymi i osobowymi obozowej załogi SS: analizował i przedstawiał mu propozycje awansowania esesmanów (z wyłączeniem stopni oficerskich), wnioski o nadawanie im odznaczeń, nadzorował ruch kadrowy esesmanów do i z obozu oraz w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych obozu. Z polecenia komendanta i pod jego nieobecność podpisywał on również różne dokumenty: „z rozkazu” (auf Befehl, a.B.) lub „w zastępstwie” (in Vertretung, i.V.) oraz kontrasygnował rozkazy komendanta „za zgodność” (für die Richtigkeit, f.d.R.). Adiutant komendanta obozu był jednocześnie nieformalnym jego zastępcą do spraw obozowej załogi SS (32).

Jak wynika z dokumentów archiwalnych, stanowiska zwierzchników wydziału I w KGL/KL Lublin/Majdanek piastowali:
- SS-Obersturmführer Herbert Hänel, szef komendantury obozu od września 1941 do 16 lipca 1942 roku, wcześniej funkcjonariusz Inspektoratu Obozów
   Koncentracyjnych w Oranienburgu, a następnie w szkole podoficerskiej Waffen-SS w Radolfzell (33),
- SS-Hauptscharführer Werner Karl Kurt Berlingshof, czasowo pełniący obowiązki adiutanta komendanta i sierżant sztabowy wydziału I od 17 lipca do
   25 listopada 1942 roku oraz w 1943 roku (34),
- SS-Hauptsturmführer Hermann Arthur Florstedt, szef wydziału I między 25 listopada a 31 grudnia 1942 roku, wcześniej w KL Sachsenhausen, a następnie
   komendant obozu na Majdanku (35),
- SS-Untersturmführer Alfred Hermann Heinrich, adiutant komendanta obo-zu od 10 stycznia do 17 maja 1943 roku, odkomenderowany tu czasowo z
   Dywizji Kawalerii SS „Florian Geyer” (36),
- SS-Untersturmführer Karl Höcker, zwierzchnik wydziału I od 17 maja 1943 do 25 maja 1944 roku, łączący tę funkcję w pewnym okresie z obowiązkami
   oficera sądowego SS, przybyły tu z poligonu SS „Heidelager” w Dębicy, przeniesiony z Lublina do KL Auschwitz (37),
- SS-Untersturmführer Rudolf Walter, adiutant komendanta KL Lublin/Majdanek między 25 maja a 22 lipca 1944 roku, wcześniej w KL Flossenbürg, gdzie
   pełnił funkcję dowódcy kompanii wartowniczej (38).

Kierowanie wydziałem I i pozytywna ocena działalności funkcjonariuszy SS na tych stanowiskach przez komendantów obozu stanowiły często istotny czynnik brany pod uwagę w ich dalszej karierze w Waffen-SS, w szczególności przy powierzaniu im kolejnych funkcji w obozach koncentracyjnych. W przypadku obozu w Lublinie jednak tylko Hermanna Florstedta mianowano zwierzchnikiem tegoż obozu, natomiast Karl Höcker objął taką samą funkcję w KL Auschwitz. Pozostali przenoszeni byli do różnych ośrodków szkoleniowych oraz formacji bojowych Waffen-SS. W tym sensie pobyt w obozie na Majdanku nie stanowił punktu zwrotnego w dalszych karierach oficerów i wyższego podofice-ra SS, pełniących tu obowiązki adiutanta komendanta obozu (39).
W strukturze komendantury obozu koncentracyjnego w Lublinie – podobnie jak w większości innych obozów koncentracyjnych – funkcjonował również oficer sądowy SS (SS-Gerichtsführer), który formalnie stał na czele wydzielonego referatu wydziału I – komendantury, określanego również jako sekcja Ia (Abteilung Ia). Do jego głównych zadań należało wdrażanie postępowań karnych wobec członków załogi obozowej SS, co do których istniało podejrzenie o popełnieniu przez nich przestępstw. Wówczas też powiadamiał on odpowiedni Okręg Sądu SS i Policji, w którego jurysdykcji leżał obóz, a w przypadku KGL/KL Lublin/Majdanek była to delegatura Naczelnego Sądu SS przy Wyższym Dowódcy SS i Policji „Wschód” w Generalnym Gubernatorstwie (Der Höhere SS- und Polizeiführer „Ost” im Generalgouvernement) (40). W zakresie obowiązków oficera sądowego SS leżało również wdrażanie dochodzeń w przypadku gwałtownej śmierci więźniów. Z uwagi jednak na ich dużą śmiertelność w obozach, wykonywanie przez niego tego obowiązku było de facto niemożliwe czy wręcz fikcyjne (41).

W większości obozów koncentracyjnych obowiązki SS-Gerichtsführera były łączone ze stanowiskami adiutantów komendantów obozu. W przypadku obozu na Majdanku sytuacja ta wyglądała nieco inaczej, gdyż, jak ustalono, samodzielnie to stanowisko piastowało co najmniej 3 oficerów SS:
- SS-Hauptsturmführer Ernst Fuss, oficer sądowy SS w omawianym obozie od października do 1 listopada 1943 roku, uprzednio w KL Herzogenbusch,
   następnie w KL Neuengamme (42),
- SS-Untersturmführer Wilhelm Albert Ludwig Bayer, SS-Gerichtsführer między 1 listopada 1943 a 15 grudnia 1944 roku, wcześniej w KL Dachau,
   przeniesiony z obozu w Lublinie do KL Auschwitz (43),
- SS-Untersturmführer Alois Kurz, oficer sądowy SS w KL Lublin/Majdanek od kwietnia do 21 lipca 1944 roku, wcześniej dowódca 4. kompanii wartowniczej
   w omawianym obozie, przeniesiony do wydziału IIIa – Zatrudnienie więźniów – w KL Auschwitz (44).

W ramach wydziału I – komendantury obozu działała również sekcja odpowiedzialna za funkcjonowanie i sprawność obozowych urządzeń technicznych, zwana placówką inżyniera obozowego (Lageringenieur). Stanowisko to istniało do marca 1942 roku, do czasu reformy niektórych centralnych Urzędów SS i powstania SS-WVHA, po czym – jako sekcja techniczna (Technische Abteilung) – zostało włączone do wydziału IV – administracyjno-gospodarczego (45).
Do czasu likwidacji stanowiska inżyniera obozowego funkcję tę sprawował SS-Obersturmführer Wilhelm Friedrich Ruppert, który następnie został zwierzchnikiem nowo utworzonej komórki do spraw technicznych i obowiązki te wykonywał do maja 1944 roku. Do obozu w Lublinie przeniesiono go z jednej z dywizji Waffen-SS, a następnie objął stanowisko Lagerführera podobozu KL Lublin/Majdanek „Warschau” w Warszawie (46).
Poza wymienionymi wyżej funkcjonariuszami pełniącymi w wydziale I funkcje kierownicze, w komórce tej zatrudnionych było – wg danych autora – co najmniej 40 esesmanów, wśród których większość stanowili kierowcy obozowej kolumny transportowo-samochodowej.

- - - - - - - - - - - - - -
30 - W placówce tej – o czym już wspomniano – zatrudnione były od 1942 roku m.in. radiotelefonistki i telegrafistki.

31 - W jej ramach funkcjonowali m.in. cenzorzy korespondencji więźniarskiej, którzy w przy-padku podejrzeń o nielegalne przekazywanie informacji wysyłali ją do zbadania wydziałowi II – politycznemu. Po umożliwieniu więźniom otrzymywania paczek, zadania funkcjonariuszy tej placówki zostały poszerzone o ich kontrolę.

32 - Z. Leszczyńska: Struktura osobowa..., s. 30; A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w la-tach..., s. 37; E. Kogon: SS-Staat..., s. 60.

33 - Zob. biogram Herberta Hänela w aneksie.

34 - Zob. biogram Wernera Berlingshofa w aneksie.

35 - Zob. biogram Hermanna Florstedta w aneksie.

36 - Zob. biogram Alfreda Heinricha w aneksie.

37 - Zob. biogram Karla Höckera w aneksie.

38 - Zob. biogram Rudolfa Waltera w aneksie.

39 - Warto również zwrócić uwagę na pewien specyficzny mechanizm dotyczący zmian kadro-wych na stanowiskach adiutantów komendantów obozów: większość nowo mianowanych komendantów obozów koncentracyjnych dokonywała zmian na stanowiskach zwierzchników wydziału I. Nie była to co prawda obligatoryjnie obowiązująca zasada, jednak w pewnym stopniu działała również w obozie na Majdanku.

40 - Jak wynika z zachowanych dokumentów różnych obozów koncentracyjnych, spod kompetencji obozowych oficerów sądowych SS była wyłączona ich kadra oficerska. Świadczyć może o tym wspomniana wyżej specjalna komisja Naczelnego Sądu SS kierowana przez SS-Sturmbannführera dr. Konrada Morgena, której działania śledcze objęły przede wszystkim obozowych oficerów SS.

41 - A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 35; [J. Kasperek]: Sąd SS (Gerichts- SS Führer) [w KGL/KL Lublin/Majdanek]. (W:) Majdanek 1941-1944..., s. 76, 77.

42 - Zob. biogram Ernsta Fussa w aneksie.

43 - Zob. biogram Wilhelma Bayera w aneksie.

44 - Zob. biogram Aloisa Kurza w aneksie.

45 - A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 110.

46 - Zob. biogram Wilhelma Rupperta w aneksie.
powrót do początku.

3.2. Wydział II – polityczny. Kierownik wydziału II – politycznego

Podobnie jak w większości innych obozów koncentracyjnych przy KGL/KL Lublin/Majdanek istniała placówka Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, zwana wydziałem II – politycznym. Jak już wyżej wspomniano, jej główne obowiązki i zakres kompetencji obejmowały sprawy związane z rejestracją i nadawaniem więźniarkom i więźniom numerów obozowych, prowadzeniem i aktualizacją ich dokumentacji osobowej, a także inwigilacją społeczności więźniarskiej i załogi obozowej SS.
Tym obowiązkom podporządkowane były dwa obszary zadań omawianej komórki. Do pierwszego z nich należało wykonywanie czynności o charakterze typowo policyjnym i operacyjnym, takich jak sporządzanie i prowadzenie kartotek personalnych więźniarek i więźniów, wdrażanie oraz prowadzenie śledztw i przesłuchań, wszczynanie dochodzeń w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub nielegalną działalność oraz organizację działań wywiadowczych, polegających na tworzeniu wśród więźniów siatek konfidentów (47). Do drugiej grupy zadań tego wydziału należało m.in. wykonywanie czynności związanych z rejestracją więźniów, wdrażaniem procedur ich zwalniania z obozu oraz archiwizacją dokumentów i uaktualnianiem danych osobowych (48).
Przy wydziale II – politycznym działał również tzw. „urząd stanu cywilnego” (Standesamt). Jego istnienie uzasadnione było izolacją obozów koncentracyjnych. Komórka ta zajmowała się m.in. wystawianiem aktów zgonu więźniów dla cywilnych i kościelnych organów administracyjnych i rejestracją urodzeń dzieci w obozie. Podlegało jej również krematorium obozowe, gdzie rejestrowano nazwiska i numery obozowe więźniów, których zwłoki w nim skremowano (49).
Na czele omawianego wydziału stał jego kierownik (Leiter der politischen Abteilung), koordynujący działania jego wewnętrznych komórek organizacyjnych. Podlegał on służbowo komendantowi obozu jako zwierzchnikowi całej załogi SS, natomiast w sprawach dotyczących merytorycznie zakresu działań zarządzanej przez niego komórki, podporządkowany był bezpośrednio placówce Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SS (Sicherheitspolizei und SS-Sicherheitstdienst, Sipo und SS-SD), która mianowała go na to stanowisko (50).
W obozie koncentracyjnym na Majdanku obowiązki te pełnił – w okresie od 4 lutego 1942 do 20 lipca 1944 roku – SS-Hauptscharführer und Kriminalsekretär Otto Willi Kloppmann, który po likwidacji obozu objął taką samą funkcję w FKL/MKL Ravensbrück (51).
Miał on do pomocy (przez cały okres istnienia obozu) około 12 esesmanów, przy czym – jak wynika z dokumentów – nie byli oni etatowymi funkcjonariu-szami RSHA, a do wydziału II zostali jedynie odkomenderowani z innych struktur administracji obozowej bądź oddziałów wartowniczych.

- - - - - - - - - - - - - -
47 - W ramach tej grupy zadań funkcjonowały następujące referaty: Służba Rozpoznawcza (Erkennungsdienst), zajmująca się tworzeniem dokumentacji osobowej, a więc sporządzaniem od-powiednich kart osobowych zawierających dane personalne więźniów (wraz z opisem znaków szczególnych), odciski palców i fotografi w trzech pozycjach; Referat do Spraw Dochodzeń i Przesłuchań (Ermittlungen und Vernehmungen), prowadzący dochodzenia w sprawie więźniów, również na zlecenie pozaobozowych placówek RSHA, zatrudniający także tłumaczy języków obcych; Referat Ochrony Obozu i Służby Wywiadowczej (Nachrichtendienst und Überwachung), prowadzący działania kontrwywiadowcze oraz podejmujący czynności z zakresu operacyjnego zabezpieczenia izolacji obozu od otoczenia zewnętrznego, a także Referat Inwigilacji (Fahndung), powołany do werbowania wśród więźniów donosicieli, których informacje umożliwiały analizę i ocenę stanu nastrojów wśród więźniów w celu zapobiegania ewentualnym buntom. Nazewnictwo poszczególnych referatów zostało przejęte przez autora niniejszego artykułu za opracowaniem K. Trostorffa oraz H. Weidlicha: Die politische Abteilung im Terrorsystem des KZ Buchenwald. „Buchenwaldheft” nr 19 (1984), passim; Autobiografia Rudolfa Hössa..., s. 329-330.

48 - Do wykonywania tych zadań powołano dwa referaty: biuro przyjęć i zwolnień (Aufnahme- und Entlassungsbüro), rejestrujące wstępnie nowo przybywające więźniarki i więźniów, nadające im numery obozowe i dzielące na kategorie wyrażane kolorami noszonych przez nich trójkątów, oraz sekcję registratury, organizacji i prowadzenia dokumentacji osobowej więźniów (Registratur, Organisation, Akten- und Karteiführung). K. Trostorff, H. Weidlich: Die politische..., passim; Autobiografia Rudolfa Hössa..., s. 329, 330.

49 - Procedura ta była niezbędna w celu uniknięcia pomyłek przy wystawianiu przez Standesamt dokumentów stwierdzających zgon więźniów. Poza tym wydział polityczny odpowiadał za usuwanie śladów zbrodni. Por. A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 53-55.

50 - W przypadku KGL/KL Lublin/Majdanek była to placówka Sipo und SS-SD (Sicherheitspolizeileitstelle) w Lublinie.

51 - W publikowanych źródłach występuje również pod nazwiskiem Klopmann. Zob. biogram Ottona Kloppmanna w aneksie. Obóz koncentracyjny dla kobiet (Frauenkonzentrationslager, FKL) w Ravensbrück został założony 15 maja 1939 roku w miejsce rozwiązanego wcześniej FKL Lichtenburg. Na przełomie marca i kwietnia 1941 roku przeniesiono do niego więźniów-mężczyzn i wydzielono w nim część, przeznaczoną na męski obóz koncentracyjny (Männerkonzentrationslager, MKL). Stąd też autor niniejszego artykułu obóz ten – zgodnie z przyjętą wcześniej konwencją (SL Hinzert, JSL Moringen) – oznaczał będzie skrótem FKL/MKL. Zob. W. Kiedrzyńska: Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny. Warszawa 1961, passim; I. Arndt: Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. (W:) Studien zur Geschichte der Konzentrationslager. Stuttgart 1970, s. 116.
powrót do początku.

3.3. Wydział III – kierownictwo obozu. Zwierzchnicy wydziału III – kierownicy obozu

Zadania wydziału III – kierownictwo obozu (Abteilung III – Schutzhaftlagerführer, Abteilung III – Schutzhaftlagerführung), istniejącego we wszystkich nazistowskich obozach koncentracyjnych (z zastrzeżeniem, iż w niektórych z nich kontrolowany on był przez funkcjonariuszy RSHA) (52), koncentrowały się na trzech głównych sferach działalności: administracyjnej, porządkowej i socjalno-bytowej. Istnienie pierwszej z nich związane było z ustalaniem i meldowaniu o nim stanu osobowego więźniów komendantowi obozu, prowadzeniem ewidencji i dokumentacji więźniów związanych z ich przemieszczaniem się w obozie macierzystym oraz podległych mu podobozach i komenderówkach, a także komunikacją w sprawach więźniarskich z innymi strukturami administracji obozowej. Z kolei funkcja porządkowa wydziału sprowadzała się do kontroli zachowań więźniów w miejscach ich zakwaterowania i pracy, a głównym narzędziem egzekucji uznawanych za pożądane postaw więźniów był system obozowych kar i szykan (53). W przypadku zadań o charakterze socjalno-bytowym wydział odpowiadał za zapewnienie więźniom miejsc zakwaterowania, wyżywienia – nie w sensie budowy nowych pomieszczeń czy przygotowywania dla nich żywności, lecz składania aktualnych raportów o stanie liczbowym więźniów do odpowiednich referatów wydziału IV, na podstawie których zasiedlano bloki mieszkalne, wydawano odpowiednią ilość racji żywnościowych oraz odzieży i obuwia.
Odrębnym obszarem działalności omawianego wydziału były kwestie z zatrudnieniem więźniów. Rosnące w czasie wojny zapotrzebowanie na siłę roboczą nie mogło ominąć osób deportowanych do obozów koncentracyjnych. Dla usprawnienia planowania frontu robót i kontroli wykonywania przez więźniów nałożonych na nich zadań produkcyjnych, w 1941 roku z wydziałów III wydzielono sekcję IIIa – zatrudnienie więźniów (Abteilung IIIa – Arbeitseinsatz), odpowiedzialną za organizację frontu robót, wynajmowanie więźniów firmom prywatnym, formowanie drużyn roboczych i kierowanie ich na określone stanowiska pracy.
Na czele omawianego wydziału w KGL/KL Lublin/Majdanek stał zawsze oficer SS zwany głównym kierownikiem obozu (1. Schutzhaftlagerführer). Był on etatowym zastępcą komendanta i w czasie jego nieobecności podlegali mu wszyscy esesmani przeniesieni lub odkomenderowani do wydziału III. Do jego kompetencji należało m.in. proponowanie i zatwierdzanie kar, które wymierzał więźniom na podstawie meldunków karnych sporządzanych przez esesmanów, meldunków napływających do kierowanej przez niego komórki organizacyjnej (o ile ich treść nie wchodziła w zakres kompetencji wydziału II – Politycznego), zatwierdzanie obsady osobowej tzw. „samorządu więźniarskiego”, w tym przede wszystkim: starszego obozu (Lagerälteste) oraz blokowych (Blockälteste) – nadzorujących więźniów w miejscach ich zakwaterowania; starszego obozu odpowiedzialnego za pracę więźniów (Arbeitsdienst) oraz kierowników zespołów roboczych (Obercapo) i nadzorców drużyn roboczych (Capo) – podporządkowanych sekcji IIIa – zatrudnienie więźniów. Poza tym Schutzhaftlagerführer był obecny przy wykonywaniu kar i egzekucjach więźniów (54).
Poza tym podlegali im wszyscy funkcjonariusze kierownictwa obozu: kierownicy pól więźniarskich (Feldführer) (55), podoficerowie raportowi SS (SS-Rapportführer) (56) oraz kierownicy bloków więźniarskich (Blockführer) (57), a także esesmani odpowiedzialni bezpośrednio za organizację pracy więźniów (Arbeitsdienstführer) i przełożeni drużyn roboczych więźniów (Kommandoführer), zatrudnieni w sekcji IIIa do spraw zatrudnienia więźniów (58).

W latach 1941 – 1944 stanowisko szefów wydziału III w obozie w Lublinie piastowało czterech oficerów SS:
- SS-Hauptsturmführer Hermann Heinrich Wilhelm Hackmann, kierownik obozu między 22 września 1941 a 20 września 1942 roku, łączący tę funkcję –
   od 7 października 1941 roku – ze stanowiskiem odpowiedzialnego za zatrudnie-nie więźniów jako tzw. Schutzhaftlagerführer-Einsatzführer (zwany też
   Schutzhaftlagerführerem „E”), przybyły do obozu w Lublinie z KL Buchenwald, przeniesiony stąd do Ochotniczej Dywizji Górskiej „Prinz Eugen” (59),
- SS-Hauptsturmführer Sebastian Wimmer, zwierzchnik wydziału III od 20 września 1942 do 16 lutego 1943 roku, wcześniej w Dywizji Pancernej SS
   „Das Reich”, a następnie w KL Dachau (60),
- SS-Obersturmführer Anton Thumann, 1. Schutzhaftlagerführer między 17 lutego 1943 a 9 marca 1944 roku, uprzednio kierownik wydziału III w
   KL Groß-Rosen, przeniesiony do KL Auschwitz (61),
- SS-Untersturmführer Rudolf Walter, zwierzchnik wydziału III od 9 marca do 22 lipca 1944 roku, od 25 maja 1944 roku łączący to stanowisko z
   obowiązkami adiutanta komendanta obozu; uprzednio dowódca 2. kompanii wartowniczej w obozie na Majdanku (62).

Jak wynika z powyższej listy, wszyscy oficerowie z wyjątkiem Sebastiana Wimmera, który przybył do obozu z jednostki frontowej SS (chociaż w latach trzydziestych należał do SS-Totenkopfverbände), wcześniej przebywali już w załogach innych obozów koncentracyjnych, piastując w nich odpowiedzialne stanowiska w różnych komórkach organizacyjnych. Podobnie jak w przypadku adiutantów komendanta obozu, stanowiska zwierzchników III wydziału były często ważnymi etapami na drodze ku dalszym awansom oficerów SS w systemie nazistowskich obozów koncentracyjnych. Mechanizm ten nie miał jednak zastosowania w przypadku esesmanów pełniących obowiązki Schutzhaftlagerführerów w KGL/KL Lublin/Majdanek.
Zwierzchnicy wydziału III mieli do pomocy stałych zastępców. Ich stanowi-ska możemy podzielić na dwa rodzaje: bezpośrednich, zwanych 2. kierownikami obozu (2. Schutzhaftlagerführer) oraz zastępców do spraw zatrudnienia więźniów (Schutzhaftlagerführer-Einsatzführer, Arbeitseinsatzführer).
Jak wyżej wspomniano, w wydziale III obozu kobiecego zatrudnione były również nadzorczynie SS. Główna nadzorczyni (SS-Oberaufseherin) piastowała formalnie stanowisko kierowniczki obozu więźniarek (Lagerführerin), jakkolwiek nie miała ona prawa wydawania rozkazów esesmanom, a podlegające jej służbowo kobiety w służbie SS piastowały m.in. stanowiska nadzorczyń do spraw raportowych (Rapportführerin), kierowniczek bloków więźniarek (Blockführerin), koordynatorek organizacji pracy (Arbeitsdienstführerin) oraz zwierzchniczek drużyn roboczych (Kommandoführerin) (63).

Z dokumentacji archiwalnej wynika, że stanowiska zastępców zwierzchnika wydziału III oraz kierowników sekcji IIIa do spraw zatrudnienia więźniów zajmowali m.in.:
- SS-Untersturmführer Kuno Schramm, kierownik sekcji IIIa, odpowiedzialny za organizację pracy więźniów i zastępca szefa wydziału III do
   września 1942 roku, odkomenderowany tu z departamentu gospodarczego Urzędu Wyższego Dowódcy SS i Policji „Wschód” w Generalnym
   Gubernatorstwie, a następnie funkcjonariusz SS-WVHA (64),
- SS-Untersturmführer Arnold Strippel, kierownik pola więźniarskiego führer) oraz zastępca zwierzchnika wydziału III (2. Schutzhaftlagerführer)
   od czerwca 1942 do 5 lipca 1943 roku, wcześniej w KL Natzweiler, przeniesiony z obozu w Lublinie do FKL/MKL Ravensbrück (65).

Mówiąc o wydziale III należy również wspomnieć o jeszcze jednej grupie esesmanów, którzy formalnie byli funkcjonariuszami wydziału III. Należeli do nich kierownicy podobozów łączących stanowiska Lagerführerów z dowódcami przyobozowych pododdziałów wartowniczych. Tak było w przypadku SS-Obersturmführera Wilhelma Friedricha Rupperta, który po likwidacji KL Warschau został kierownikiem podobozu KL „Warschau” w Warszawie – piastującym równocześnie stanowisko dowódcy stacjonującej w obozie załogi wartowniczej (66), a także SS-Obersturmführera Josefa Leipolda, kierownika podobozu „Budzyn” w Budzyniu i dowódcy jego załogi SS (67) oraz SS-Obersturmführera Wilhelma Siegmanna, Lagerführera podobozu „Radom” w Radomiu i jednocześnie dowódcy 5. kompanii wartowniczej zabezpieczającej ten podobóz (68).
Jak ustalono, w wydziale III zatrudnionych było w latach 1941 – 1944 (przede wszystkim w charakterze kierowników bloków i drużyn roboczych więźniów) co najmniej 70 esesmanów. Przed objęciem tych stanowisk większość z nich była wartownikami, a pod względem obywatelstwa państwowego do 1938 roku (69), w grupie tej przeważali Reichsdeutsche oraz Volksdeutsche z Chorwacji (70). Przed wstąpieniem do czynnej służby w Waffen-SS mieli oni również niski status zawodowy, gdyż większość z nich była wcześniej rolnikami i robotnikami, a do tej formacji powoływano ich głównie w 1942 roku i pierwszym (dla większości z nich) przydziałem służbowym był obóz na Majdanku. W omawianej grupie (z wyłączeniem oficerów SS), 30,7% miało stopnie podoficerskie SS (od stopnia SS-Unterscharführera do SS-Hauptscharführera), pozostali byli szeregowymi (od rangi SS-Schütze do SS-Rottenführera włącznie) (71).

- - - - - - - - - - - - - -
52 - Zob. przypis 5.

53 - System stosowanych wobec więźniów kar i szykan był w obozach zróżnicowany i zależał często od komendanta i esesmanów zatrudnionych w wydziale III. Formalnie istniejący katalog kar, dopuszczający m.in. karę chłosty, czasowego pozbawienia żywności, przenoszenie do kompanii karnych itp. był w praktyce rozszerzany o inne szykany. Przykładem może być tu KL Auschwitz, gdzie stosowano karę stójki, umieszczanie więźniów w specjalnych celach o wymiarach 1 metra kw., gdzie na noc umieszczano do czterech osób, czy pobyt w bunkrach o ograniczonym dopływie powietrza. Wprowadzono tam również formy odpowiedzialności zbiorowej w postaci apeli karnych, ćwiczeń, pracy i transportów oraz wybierania na śmierć głodową więźniów w odwet za ucieczki innych. Powszechnie stosowaną w obozach torturą było również wieszanie ofiar na słupach za związane z tyłu ręce oraz bicie za najmniejsze przewinienia. Por. I. Strzelecka: Kary i tortury [w KL Auschwitz]. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. II: Więźniowie – życie i praca. Oświęcim 1995, s. 277-287; Autobiografia Rudolfa Hö-ssa..., s. 336, 337.

54 - E. Kogon: Der SS-Staat..., s. 60, 61; Autobiografia Rudolfa Hössa..., s. 337.

55 - W obozie w Lublinie, ze względu na jego budowę, ustanowiono stanowiska kierowników poszczególnych pól więźniarskich. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w KL Auschwitz II – Birkenau, gdzie na odcinkach obozowych (Abschnitt), zamieszkałych przez więźniów, powstały etaty ich kierowników (Lagerführer).

56 - W niektórych obozach mieli oni zastępców zwanych 2., a nawet 3. Rapportführerami.

57 - Do pomocy przydzielano im niekiedy pomocników, którzy oficjalnie byli określani jako „pomocniczy kierownicy bloków” (Hilfsblockführer).

58 - A. Wiśniewska: Problem pracy więźniów w obozie koncentracyjnym na Majdanku. „Zeszyty Majdanka”, t. V (1971), s. 65, 66.

59 - Autorzy opracowania tematu Żydów w KGL/KL Majdanek w latach 1941-1945 błędnie podają nazwisko Hartmanna, mimo, iż powołują się na zeznania kierownika krematorium w tym obozie Ericha Muhsfeldta. Por. T. Berenstein, A. Rutkowski: Żydzi w obozie koncentracyjnym Majdanek (1941-1944). „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 58 (1966), s. 36 oraz A. Żmijewska-Wiśniewska: Zeznania szefa krematorium Ericha Muhsfeldta na temat byłego obozu koncentracyjnego w Lublinie. „Zeszyty Majdanka”, t. I (1965), s. 139. Zob. biogram Hermanna Hackmanna w aneksie.

60 - Autorzy opracowań o obozie na Majdanku błędnie podają imię Westel. Zob. biogram Sebastiana Wimmera w aneksie.

61 - Zob. biogram Antona Thumanna w aneksie.

62 - Zob. biogram Rudolfa Waltera w aneksie.

63 - Przez cały okres istnienia obozu kobiecego w KGL/KL Lublin/Majdanek stanowisko głównej nadzorczyni SS piastowała Elsa Frieda Ehrich. Nadzorczyniom SS podlegały również więźniarki funkcyjne, należące do tzw. „samorządu więźniarskiego”: blokowe, sztubowe, dozorczynie drużyn roboczych itp.
Z. Murawska: Kobiety w obozie..., s. 99-107; Z. Leszczyńska, Struktura osobowa..., s. 35, 45;

64 - Zob. biogram Kuno Schramma w aneksie.

65 - Zob. biogram Arnolda Strippla w aneksie.

66 - Zob. biogram Wilhelma Rupperta w aneksie.

67 - Zob. biogram Josefa Leipolda w aneksie.

68 - Zob. biogram Wilhelma Siegmanna w aneksie.

69 - Rok 1938 przyjęto za rozstrzygający o przedwojennym obywatelstwie państwowym w związku z przyłączeniem Austrii do Rzeszy i nadaniem byłym obywatelom Republiki Austriackiej obywatelstwa niemieckiego, gdyż dla badań historyczno-socjologicznych nad członkami obozowych załóg SS miało to istotne znaczenie poznawcze, zwłaszcza w odniesieniu do oceny charakterystyki i priorytetów polityki personalnej SS prowadzonej przez odpowiednie urzędy SS wobec kadr w obozach koncentracyjnych. Podobne znaczenie miało ustalenie obywatelstwa państwowego dla Niemców etnicznych, zamieszkujących do października 1938 obszar czeskich Sudetów, który na mocy układu monachijskiego został zaanektowany przez Niemcy.

70 - Więcej na temat propozycji definicji Volksdeutschów zob. A. Lasik: Volksdeutsche z ziem zachodnich Drugiej Rzeczypospolitej w załogach nazistowskich obozów koncentracyjnych. (W:) Wrzesień 1939 i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej. Red. R. Sudziński i W. Jastrzębski. Toruń-Bydgoszcz 2001, s. 222.

71 - Zob. APMM, Baza danych członków załogi SS KGL/KL Lublin/Majdanek.
powrót do początku.

3.4. Wydział IV – gospodarczo-administracyjny. Zwierzchnicy wydziału IV – administracyjno-gospodarczego

Wydział IV – gospodarczo-administracyjny (Abteilung IV – Verwaltung) był integralną strukturą wszystkich obozów koncentracyjnych podlegających Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych, bez względu na stopień kontroli i ingerencji RSHA w zadania podstawowych komórek organizacyjnych obozów (72). W jego skład wchodziło, do czasu powstania w marcu 1942 roku SS-WVHA, pięć podstawowych referatów:
- zaopatrzenia żywnościowego (Abteilung Verpflegung), odpowiedzialnego za aprowizację więźniów i załogi obozowej SS, zarządzającego m.in. kuchniami
   obozowymi;
- zaopatrzenia odzieżowego (Abteilung Bekleidung), w którego kompetencjach leżało wydawanie bielizny esesmanom (73) i zaopatrywanie więźniarek i
   więźniów w odzież i obuwie;
- administracji mieniem więźniów (Gefangenen-Eigentum-Verwaltung), który przechowywał i zabezpieczał zdeponowaną przez nich odzież cywilną,
   kosztowności i pieniądze;
- magazynów, pomieszczeń i usług (Abteilung Unterkunft), któremu podlegały m.in. pralnie obozowe, łaźnie, komory dezynfekcyjne oraz gospodarka
   pomieszczeniami i magazynami obozowymi;
- księgowość i finanse (Buchstelle und KL Kasse), zajmujący się m.in. rozliczeniami finansowymi obozu, wypłatą żołdu i pensji dla esesmanów i
   nadzorczyń SS oraz dokumentowaniem operacji finansowych obozu (74).
Po reformie centralnych urzędów SS i powołaniu Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS, do omawianego wydziału włączono zlikwidowaną placówkę zajmującą się konserwacją obozowych urządzeń technicznych (Lageringenieur), przemianowaną na referat techniczny (Technische Abteilung), w którego gestii leżało m.in. utrzymanie w sprawności stacji transformatorowych, kotłowni, pieców, instalacji wodno-kanalizacyjnych itp. (75).
Na czele wydziału IV stał oficer SS zwany jego kierownikiem (Leiter der Abteilung IV – Verwaltung), który w większych obozach miał do pomocy stałego zastępcę (Stellvertreter des Leiters der Abteilung IV – Verwaltung), natomiast w zarządzaniu omawianą komórką pomagało mu biuro (Büro des Leiters der Abteilung IV – Verwaltung), w którego skład wchodziły m.in. sekcja prawna (Rechtsabteilung), osobowa (Personalabteilung) oraz izba pisarska (Schreibstube) (76).
Zwierzchnik administracyjny obozu podlegał bezpośrednio komendantowi obozu, podporządkowani mu byli bezpośrednio również wszyscy funkcjonariusze tego wydziału, odkomenderowani bądź przeniesieni do wydziału IV na stałe.

W latach 1941 – 1944 stanowiska kierowników wydziału IV w KGL/KL Lublin Majdanek piastowali kolejno:
- SS-Hauptsturmführer Heinrich Worster, zwierzchnik wydziału IV od września 1941 do 7 czerwca 1944 roku, przybyły do obozu z KL Dachau, a następnie
   wcielony do Górskiej Brygady SS (77),
- SS-Hauptsturmführer Hermann Michl, kierownik administracyjny obozu między 7 czerwca a 21 lipca 1944 roku, przeniesiony tu z KL Riga (78).

Jak wyżej wspomniano, z uwagi na wielkość obozu na Majdanku oficerowie ci mieli stałych zastępców, których obowiązki pełnili:
- SS-Obersturmführer Alfons Bentele, zastępca kierownika wydziału IV i szef referatu do spraw pomieszczeń, magazynów i usług w okresie od 1 września
   1941 roku do 28 maja 1942 roku, wcześniej w KL Mauthausen, a następnie w KL Arbeitsdorf-Fallersleben (79),
- SS-Obersturmführer Anton Ternes, zastępca zwierzchnika administracyjnego obozu między 15 stycznia 1943 a 21 lipca 1944 roku, wcześniej w SS-WVHA
   (80).

Do sierpnia 1943 roku oficerem SS zatrudnionym w wydziale IV był również SS-Untersturmführer Wilhelm Haertel, mianowany następnie dowódcą kompanii wartowniczej, a od 1 listopada 1943 roku piastujący stanowisko zastępcy kierownika wydziału administracyjno-gospodarczego w KL Warschau (81).
Ustaleni z nazwisk oficerowie SS, kierujący omawianym wydziałem, mieli odpowiednie doświadczenie w administrowaniu obozami koncentracyjnymi i ich dobór na te stanowiska nie był przypadkowy. Podobnie – jakkolwiek na znacznie mniejszą skalę – było z pozostałymi funkcjonariuszami wydziału IV. Na ustaloną liczbę 45 esesmanów zatrudnionych w administracji obozowej, większość funkcjonariuszy wydziału IV przed wstąpieniem do Waffen-SS była urzędnikami lub rzemieślnikami (przede wszystkim rzeźnikami i kucharzami). Większość z nich składała swój akces do tej organizacji w 1940 i 1942 roku. W zdecydowanej większości byli Reichsdeutschami. Znalazło to również odzwierciedlenie w rangach tych funkcyjnych: w grupie tej było 19 podoficerów SS (od stopnia SS-Unterscharführera do SS-Sturmscharführera), co stanowiło 42,2% ogółu ustalonej obsady, natomiast pozostali należeli do korpusu szeregowych – od stopnia SS-Schütze do SS-Rottenführera, przy czym w grupie tej było najwięcej SS-Sturmmannów.
Z analizy dokumentów osobistych esesmanów wynikało również, iż najwięcej esesmanów zatrudniał referat aprowizacji (głównie w charakterze kucharzy) oraz sekcja techniczna.

- - - - - - - - - - - - - -
72 - Zob. przyp. 22.

73 - Zaopatrzenie członków załóg SS w mundury i akcesoria wojskowe było realizowane przez Magazyny Zaopatrzenia Oddziałów SS (SS-Truppen-Wirtschafts-Lager, TWL), istniejące przy garnizonach SS. W przypadku KGL/KL Lublin/Majdanek kwestiami tymi zajmowała się placówka TWL w Lublinie, zaopatrująca wszystkich esesmanów podlegających służbowo dowódcy garnizonu SS (SS-Standort) w Lublinie.

74 - Więcej na temat organizacji wydziału IV na przykładzie KL Auschwitz zob. A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 101-112.

75 - Ibidem, s. 110, 111.

76 - Ibidem, s. 103. Poprzez tę komórkę organizacyjną kierownik wydziału IV składał również zapotrzebowanie na cyklon B, wykorzystywany m.in. w akcji masowej zagłady więźniów.

77 - Zob. biogram Heinricha Worstera w aneksie.

78 - W literaturze – jako kierownik administracyjny obozu – podawany jest również SS-Hauptsturmführer Michel Guth, ur. 26 czerwca 1914 roku. Informacje te nie zgadzają się z danymi osobowymi Michaela (nie: Michela) Gutha, który w grudniu 1944 roku miał stopień SS-Sturmmanna, był Volksdeutschem chorwackim, i chociaż od 23 lutego 1944 roku wchodził w skład sztabu komendantury obozu, nie mógł w nim – chociażby ze względu na niską rangę w SS – pełnić tak wysokiej funkcji w administracji obozowej. Por. APMM, Zbiór mikrofilmów, sygn. XVIII-842; Bundesarchiv/Außenstelle Koblenz (dalej BA), Zespół: KL Natzweiler, Pismo 8, SS-T.Stuba, KL Natzweiler/Kommando Dautmergen do Kommandantur KL Natzweiler z 16.12.1944 w sprawie esesmanów pozbawionych stałego miejsca zamieszkania, sygn. NS.4/Na./22; J. Marszałek: Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie..., s. 48; Z. Leszczyńska: Struktura osobowa..., s. 37; [J. Kasperek]: Oddział IV – Administracja (Verwaltung). (W:) Majdanek 1941-1944..., s. 71. Zob. biogram Hermanna Michla w aneksie.

79 - Zob. biogram Alfonsa Bentele w aneksie.

80 - Zob. biogram Antona Ternesa w aneksie.

81 - Zob. biogram Wilhelma Haertla w aneksie.
powrót do początku.

3.5. Wydział V – obozowa służba zdrowia SS. Naczelny lekarz obozowy SS

Kolejną podstawową komórką administracji obozowej, był wydział V – obozowa służba zdrowia SS. Pod względem struktury wewnętrznej jak i stawianych przed nim zadań nie różnił się on organizacyjnie od takich samych wydziałów w innych obozach koncentracyjnych podporządkowanych IKL. Składał się z trzech podstawowych pionów: medycznego, którego zadaniem było m.in. leczenie chorych członków obozowej załogi SS, prowadzenie selekcji więźniów w szpitalach obozowych i wybieranie do komór gazowych osób nierokujących na powrót do zdrowia i efektywnej pracy, selekcjonowanie transportów przysyłanych na Majdanek przez RSHA w ramach tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, a ponadto udział w akcji mordowania więźniów w komorach gazowych, uczestnictwo w egzekucjach i wykonywaniu niektórych kar, oraz zapobieganie wybuchom epidemii; stomatologicznego, do którego obo-wiązków należało m.in. zapewnienie opieki dentystycznej esesmanom i innym członkom załogi obozowej, a także rejestrowanie cennych stopów dentystycz-nych posiadanych przez więźniarki i więźniów, po ich śmierci usuwanych, przetapianych i przekazywanych do Banku Rzeszy, oraz obozowej apteki SS, w której magazynach – oprócz lekarstw – przechowywano cyklon B, wykorzystywany w komorach gazowych (82).
Na czele obozowej służby zdrowia SS w KGL/KL Lublin/Majdanek stał oficer SS noszący tytuł naczelnego lekarza obozowego SS (1. SS-Lagerarzt) (83). Podlegał on służbowo bezpośrednio komendantowi jako zwierzchnikowi obozu, natomiast w sprawach merytorycznych (przed podjęciem ważnych decyzji) konsultować się musiał – od marca 1942 roku – z Urzędem D III – Sprawy sanitarne i obozowa higiena (Amt D III – Sanitätswesen und Lagerhygiene) w SS-WVHA. Podwładnymi jego byli z kolei wszyscy esesmani, zatrudnieni w kierowanej przez niego komórce organizacyjnej, a więc lekarze oddziałów SS (SS-Truppenärzte), lekarze obozowi SS (SS-Lagerärzte), lekarze dentyści SS (SS-Zahnärzte), kierownik apteki obozowej (Leiter der Apotheke) oraz personel pomocniczy: sanitariusze SS (Sanitätsdienstgrade, SDG), technicy dentystyczni SS (Zahntechniker) i esesmani zatrudnieni w aptece. Zwierzchnik obozowej służby zdrowia SS miał ponadto do dyspozycji własną kancelarię (Büro des 1. SS-Lagerarztes), prowadzącą całą dokumentację wydziału V, która wystawiała m.in. akty zgonu więźniów (podając w nich z reguły fikcyjne przyczyny ich śmierci), na podstawie których obozowy urząd stanu cywilnego, po uzyskaniu potwierdzenia skremowania ich zwłok w krematorium, wystawiał dokumenty przekazywane następnie kościelnym i cywilnym organom władz administracyjnych, właściwych dla wcześniejszego zamieszkania ofiar.

W latach 1941 – 1944 stanowiska zwierzchników wydziału V – obozowej służby zdrowia SS piastowali:
- SS-Sturmbannführer dr Max Popiersch, naczelny lekarz SS od 1 października 1941 do 21 kwietnia 1942 roku, przeniesiony tu z KL Auschwitz (84),
- SS-Untersturmführer dr Alfred Albrecht Josef Trzebinski, naczelny lekarz SS w obozie na Majdanku między 21 kwietnia 1942 a 10 sierpnia 1942 roku,
   wcześniej w KL Auschwitz, a następnie lekarz garnizonowy SS w KL Neuengamme (85),
- SS-Obersturmführer dr Franz Hermann Johann Maria Freiherr von Bodmann, 1. Lagerarzt obozu w Lublinie od 16 sierpnia 1942 do 10 kwietnia 1943 roku,
   uprzednio w KL Auschwitz, a następnie w KL Natzweiler (86),
- SS-Hauptsturmführer dr Max Blancke, kierownik obozowej służby zdrowia SS w okresie od 10 kwietnia 1943 do 20 stycznia 1944 roku, przybyły tu z
   KL Natzweiler, później w KL Plaszow (87),
- SS-Obersturmführer dr Heinrich Rindfleisch, naczelny lekarz obozowy SS między 20 stycznia 1944 a 21 lipca 1944 roku, uprzednio w FKL Ravensbrück,
   a następnie naczelny lekarz SS w KL Plaszow (88).

Wszyscy naczelni lekarze SS w KGL/KL Lublin Majdanek przenoszeni byli tu z takich samych komórek organizacyjnych w innych obozach koncentracyjnych i posiadali niezbędne doświadczenie w zakresie funkcjonowania i roli, jaką w nich odgrywały wydziały V – obozowe służby zdrowia SS. 4 z nich było członkami NSDAP, a wszyscy wstąpili do Allgemeine-SS w latach 1931-1934 (89).
Jak już wyżej powiedziano, do zadań opieki zdrowotnej oddelegowano lekarzy oddziałów SS (SS-Truppenärzte), natomiast nadzorem i monitorowaniem sytuacji zdrowotnej w obozie zajmowali się lekarze SS (SS-Lagerärzte). W praktyce jednak, z uwagi na niedobory w obsadzie etatowej wśród wykwalifikowanej i wykształconej kadry medycznej w KGL/KL Lublin/Majdanek stano-wiska te były z sobą łączone.

Analiza dokumentów archiwalnych pozwoliła stwierdzić, iż w latach 1941-1944 lekarzami obozowymi i oddziałów SS w obozie na Majdanku byli m.in.:
- SS-Obersturmführer dr Herbert Graeff, lekarz obozowy SS w obozie na Majdanku w 1942 roku, przybyły tu z KL Natzweiler i jeszcze w tym samym roku
   przeniesiony do Dywizji Grenadierów Pancernych SS „Das Reich” (90),
- SS-Untersturmführer Karl Josef Fischer, odkomenderowany czasowo – w 1942 roku – do obozu w Lublinie z SS-WVHA (91),
- SS-Untersturmführer dr Erwin von Helmersen, funkcjonariusz pionu medycznego wydziału V od 2 sierpnia, a 21 sierpnia 1943 roku przybyły tu z
   SS-WVHA, następnie w KL Auschwitz (92),
- SS-Obersturmführer dr Heinrich Ernst Schmidt, SS-Truppenarzt oraz SS-Lagerarzt w omawianym obozie od maja 1942 do 1 grudnia 1943 roku, wcześniej
   w KL Buchenwald, przeniesiony następnie do KL Warschau (93),
- SS-Hauptscharführer Erich Grün, w służbach medycznych obozu w Lublinie w bliżej nieustalonym czasie (94).

Podobnie jak zwierzchnicy omawianej komórki organizacyjnej obozu, wszyscy z w/w. lekarzy SS (95) byli członkami NSDAP. Wstępowali oni (z wyjątkiem Heinricha Schmidta) do partii narodowosocjalistycznej w latach 1937 – 1938, każdy z nich był również członkiem Powszechnej SS, a do czynnej służby w Waffen-SS wcielano ich w latach 1940 – 1941.
Jak wyżej wspomniano, lekarze SS mieli do pomocy personel pomocniczy, który stanowili m. in. sanitariusze SS. Ustalono 14 esesmanów piastujących w obozie na Majdanku stanowiska SDG. Podobnie jak i w innych obozach koncentracyjnych, byli to esesmani przeszkoleni na kilkutygodniowych kursach organizowanych przez IKL w Oranienburgu (96). Przed wstąpieniem do czynnej służby w różnych formacjach SS w zdecydowanej większości nie mieli nic wspólnego z medycyną. Jak ustalono, sanitariusze SS w KGL/KL Lublin/Majdanek byli przede wszystkim rzemieślnikami (malarzami pokojowymi, piekarzami) z wykształceniem podstawowym. Połowa z nich była członkami NSDAP, większość miała obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska bądź była Reichsdeutschami. Do ich podstawowych obowiązków w obozie należał ogólny nadzór nad szpitalami więźniarskimi. Brali oni m.in. udział w bezpośredniej eksterminacji więźniów poprzez wykonywanie dożylnych i dosercowych iniekcji z fenolu czy benzyny, a przeszkoleni w posługiwaniu się lotnymi substancjami trującymi, wsypywali cyklon B do komór gazowych (97).

Działający w ramach wydziału V obozu w Lublinie pion stomatologiczny, zwany również obozową stacją dentystyczną SS (SS-Zahnstation), powstał prawdopodobnie pod koniec października 1941 roku. Na jego czele stał kierownik w randze oficera SS, posiadający identyczny zakres obowiązków jak pozostali esesmani piastujący takie stanowisko w innych obozach podlegających IKL. Na podstawie dokumentów archiwalnych ustalono, że naczelnymi lekarzami dentystami w KGL/KL Lublin/Majdanek byli – na zasadzie stałego przydziału służbowego lub odkomenderowania – w latach 1941 – 1944:
- SS-Obersturmführer dr Karl Philip Theodor Schütz, piastujący to stanowi-sko od 28 listopada 1941 do 22 lipca 1943 roku, czasowo odkomenderowany w 1942 roku do KL Niederhagen-Wewelsburg, wcześniej w zapasowym bata-lionie sanitarnym SS w Oranienburgu, a następnie w służbach medycznych Policyjnej Dywizji Grenadierów Pancernych SS (98),
- SS-Hauptsturmführer dr Albert Meisse, zastępujący naczelnego dentystę SS w KGL Lublin/Majdanek jesienią 1942 roku (99),
- SS-Hauptsturmführer dr Alfred Kaiser, kierownik stacji dentystycznej SS między 22 lipca a 20 listopada 1943 roku, uprzednio w KL Buchenwald,
   przeniesiony do KL Neuengamme (100),
- SS-Hauptsturmführer dr Hugo Bruder, odkomenderowany zastępczo na stanowisko naczelnego dentysty SS do KL Lublin/Majdanek w 1943 roku (101),
- SS-Hauptsturmführer Walther Höhler, naczelny stomatolog SS w obozie na Majdanku od 20 listopada 1943 do 21 lipca 1944 roku, przybyły tu z
   wydziału V w KL Neuengamme (102).

Z ich biografii wynika, że wszyscy (z wyjątkiem Walthera Höhlera) posiadali tytuły naukowe doktorów stomatologii, a także byli członkami NSDAP. Jednocześnie w 1933 roku wszyscy wstąpili do Allgemeine-SS, a do czynnej służby w tej organizacji wcielano ich w 1939 roku. Większość z nich – przed przybyciem lub po odejściu do i z obozu na Majdanku – związana była z obozami koncentracyjnymi.
We wszystkich większych obozach koncentracyjnych do pomocy lekarzom dentystom przydzielano personel pomocniczy, którego członkowie pełnili funkcje techników dentystycznych SS (SS-Zahntehniker). Posiadane jednak przez autora niniejszego opracowania dane osobowe członków załogi SS obozu w Lublinie nie pozwoliły na ustalenie obsady personalnej tych stanowisk.

Z kolei kierownikiem apteki obozowej SS był w okresie od 13 lutego 1942 do maja 1944 roku SS-Hauptsturmführer Helmut Rittinghaus, przybyły tu z Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych, a następnie w 20. Ochotniczej Dywizji Grenadierów Waffen-SS „Estonia” (103).
Niestety, nie ustalono nazwisk esesmanów, których odkomenderowano lub przeniesiono do apteki obozowej w charakterze pomocników.

Ogółem w wydziale V zatrudnionych było około 30 esesmanów, głównie na etatach sanitariuszy SS. W porównaniu z obsadami osobowej służby zdrowia SS w innych obozach koncentracyjnych nie była to komórka personalnie rozbudowana. Wydaje się, iż u podstaw tego stanu rzeczy leżało położenie i struktura topograficzna obozu: KGL/KL Lublin/Majdanek leżał w pobliżu Lublina, w którym stacjonowały różne jednostki SS, a co za tym idzie, esesmani z obozowej załogi mieli zapewnioną opiekę zdrowotną w ambulatoriach garnizonowych i szpitalach SS; omawiany obóz nie posiadał też rozbudowanego systemu podobozów, przez co jego trzon terytorialny stanowił obóz macierzysty, obszar ograniczony terytorialnie, gdzie dotarcie do wchodzących w jego skład poszczególnych pól więźniarskich było łatwe, nie było konieczne rozbudowywanie zewnętrznych struktur wydziału V. Można również przypuszczać, że naczelni lekarze obozowi – zwłaszcza po śmierci pierwszego zwierzchnika obozowej służby zdrowia SS – prowadzili radykalną politykę mordowania więźniów podejrzanych o nosicielstwo chorób epidemicznych. Było to również uzasadnione położeniem geograficznym obozu – sąsiedztwem miasta Lublina.

- - - - - - - - - - - - - -
72 - Zob. przyp. 22.

82 - Z uwagi na to, że omawiany wydział miał odmienne zadania w odniesieniu do esesmanów oraz więźniarek i więźniów, właściwą opiekę medyczną – na miarę możliwości – nad tymi ostatnimi sprawowali lekarze-więźniowie. [Z. Leszczyńska]: Oddział V – Lekarz obozowy SS (Lagerarzt) [w KGL/KL Lublin/Majdanek]. (W:) Majdanek 1941-1944..., s. 72-74; tejże: Struktura oso-bowa..., s. 37, 38; A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s./i 116-129; tenże: Obsada osobowa służby zdrowia SS w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka w latach 1940-1945. „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 20 (1993), s. 261-269; K. Grünberg: SS-czarna..., s. 379.

83 - Zob. przypis 27.

84 - Zob. biogram Maxa Popierscha w aneksie.

85 - Zob. biogram Alfreda Trzebinski’ego w aneksie.

86 - Zob. biogram Franza von Bodmanna w aneksie.

87 - Zob. biogram Maxa Blanckego w aneksie.

88 - Zob. biogram Heinricha Rindfleischa w aneksie.

89 - Należy jednocześnie dodać, iż do czynnej służby w SS powoływani byli po wybuchu wojny, w latach 1939-1940, co spowodowane było niedoborem kwalifikowanych kadr medycznych do obozów koncentracyjnych. Zazwyczaj byli to lekarze, których z różnych względów nie można było kierować do formacji bojowych. To samo zjawisko dotyczyło również innych lekarzy SS. Por. Autobiografia Rudolfa Hössa..., s. 296.

90 - Zob. biogram Herberta Graeffa w aneksie.

91 - Zob. biogram Karla Josefa Fischera w aneksie.

92 - Zob. biogram Erwina von Helmersena w aneksie.

93 - Zob. biogram Heinricha Schmidta w aneksie.

94 - Y. Ternon, S. Helman: Historia medycyny SS, czyli mit rasizmu biologicznego. Warszawa 1973, s. 253.

95 - Z wyjątkiem Ericha Grüna, którego dokładniejszych danych osobowych nie ustalono.

96 - Po powstaniu SS-WVHA kursy takie organizował należący do jego struktur organizacyjnych Urząd D III – Sprawy sanitarne i obozowa higiena (Amt D III – Sanitätswesen und Lagerhygiene).

97 - Zob. APMM, Baza danych członków załogi SS KGL/KL Lublin/Majdanek.

98 - Zob. biogram Karla Schütza w aneksie.

99 - Zob. biogram Alberta Meisse w aneksie.

100 - Zob. biogram Alfreda Kaisera w aneksie.

101 - Zob. biogram Hugona Brudera w aneksie.

102 - Zob. biogram Walthera Höhlera w aneksie.

103 - Zob. biogram Helmuta Rittinghausa w aneksie.
powrót do początku.

3.6. Wydział VI – opieka socjalna i szkolenie ideologiczne oddziałów SS.
Kierownictwo wydziału do spraw socjalno-ideologicznych obozu

Wydział VI – opieka socjalna i szkolenie ideologiczne oddziałów SS (Abteilung VI – Fürsorge- Schulung- und Truppenbetreuung) powstał jako samodzielna komórka organizacyjna w podległych IKL obozach koncentracyjnych w marcu 1942 roku. Jego kierownik podlegał bezpośrednio komendantowi obozu, a podporządkowany był Urzędowi A V – Sprawy personalne (Amt A V – Per-sonalamt) w SS-WVHA.
Jego głównymi zadaniami było m.in. szkolenie ideologiczne oddziałów SS i organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla załogi obozowej SS. Przy wydziale VI funkcjonowała czytelnia czasopism i biblioteka, z której mogli korzystać nadzorczynie SS i esesmani. Odrębnym polem działalności było opiniowanie wniosków o pieniężne zapomogi losowe dla tych esesmanów i ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na działania wojenne (104).

Komórka ta w obozie na Majdanku zaczęła funkcjonować w marcu 1942 roku, a na jej czele stali:
- SS-Unterscharführer August Langerbein, w okresie od 20 marca 1942 do 17 maja 1943 roku, przeniesiony tu z 4. kompanii wartowniczej w
   KL Neuengamme, następnie referent w wydziale (105),
- SS-Untersturmführer Karl Höcker, między 17 maja a 15 grudnia 1943 roku zwierzchnik wydziału VI, łączący to stanowisko z obowiązkami adiutanta
   komendanta obozu (106),
- SS-Obersturmführer Erich Bruno Willi Müller, od 15 grudnia 1943 do 19 marca 1944 roku oficer sądowy SS i kierownik wydziału VI, przybyły tu
   z KL Stutthof (107).

Fakt pełnienia jej zastępczo przez oficerów SS, związanych z wydziałem I – komendanturą, nie był w obozie w Lublinie czymś wyjątkowym, podobna sytuacja miała bowiem miejsce m.in. w KL Buchenwald, KL Dachau czy KL Sachsenhausen.

- - - - - - - - - - - - - -
104 - Chodziło tu przede wszystkim o tych, których rodziny ucierpiały np. na skutek bombardowań. Poza tym jedynym i podstawowym legalnym źródłem dochodów esesmanów, o ile nie podpisali oni zawodowego kontraktu z SS, był żołd.

105 - Zob. biogram Augusta Langerbeina w aneksie.

106 - Zob. biogram Karla Höckera w aneksie.

107 - Zob. biogram Ericha Müllera w aneksie.
powrót do początku.

4. Załoga wartownicza w KGL/KL Lublin/Majdanek w latach 1941-1944

Największą liczebnie częścią załogi SS w KGL Lublin/Majdanek były – podobnie jak i w innych obozach – oddziały wartownicze. Na terenie obozu w Lublinie zorganizowane one były w batalion wartowniczy, określany jako SS-Totenkopf-Sturmbann lub SS-Wachsturmbann – w skrócie SS-T.Stuba. W jego skład wchodziło – w różnych okresach istnienia obozu w Lublinie – 7 kompanii wartowniczych.
1. kompania została utworzona zaraz po powstaniu obozu i po skompletowaniu jej stanu osobowego zabezpieczała jego ówczesny obszar. Wzrost liczby więźniów i rozwój terytorialny KGL Lublin/Majdanek spowodował, iż w czerwcu 1942 roku powołano 2. kompanię, a w styczniu 1943 roku 3. kompanię wartowniczą. Z kolei z początkiem czerwca 1943 roku powołano 4. kompanię, która pełniła prawdopodobnie wyłącznie funkcję kompanii szkoleniowej (Ausbildungskompanie), w której szkolono esesmanów – przede wszystkim tych, którzy przybywali do obozu bezpośrednio z placówek uzupełnień kadrowych Waffen-SS. 10 sierpnia 1943 roku powstała 5. kompania, która funkcjonowała początkowo jako kompania szkoleniowa dla Volksdeutschów rumuńskich, a następnie – do stycznia 1944 roku – działała na terenie obozu macierzystego. Po utworzeniu podobozów „Blizyn” w Bliżynie i „Radom” w Radomiu, pod takim samym numerem została podzielona na plutony i przeniesiona do nich (108).
W marcu 1943 roku utworzono batalion wartowniczy złożony z 690 Litwinów etnicznych niewcielonych do Waffen-SS (Litauerisches-Wachbataillon), którego dowódcą i jednocześnie oficerem łącznikowym (Verbindungsoffizier litauischer Wachmannschaft KL Lublin) mianowano kapitana armii litewskiej Rutschinski’ego (109), a jego zastępcą został porucznik armii litewskiej Bronius Devikas (110). Po likwidacji tego pododdziału, część jego członków została wcielona do 1. kompanii wartowniczej.
Z kolei w maju 1944 roku utworzono 6. kompanię wartowniczą, którą odkomenderowano prawdopodobnie do podobozu KL Lublin „Warschau” w Warszawie. W czerwcu 1944 roku powstała również 7. kompania wartownicza, w której skład weszli powołani do Waffen-SS żołnierze Wehrmachtu, pododdział składający się z 60 wartowników, przeniesionych do czynnej służby w SS z 991. Batalionu Strzelców Krajowych (991. Landesschützenbataillon) (111). Ten ostatni pododdział miał prawdopodobnie charakter szkoleniowy i – ze względu na przygotowania do ewakuacji obozu na Majdanku – nie został skierowany do zadań wartowniczych.

Stany liczbowe wszystkich pododdziałów wartowniczych były zróżnicowane. Wskład ich wchodziło od 80 do 240 esesmanów, pomijając 7. kompanię (112).
Niezależnie od swoich podstawowych funkcji, pododdziały wartownicze w obozie w Lublinie stanowiły formę zaplecza osobowego dla administracji obozowej w przypadku wakatów etatowych w sztabie komendantury (113).
Specyfiką oddziałów wartowniczych w KGL Lublin/Majdanek było bez wątpienia to, iż znaczna część ich członków werbowana była do nich spośród rekrutów z komend uzupełnień kadrowych, zwłaszcza z placówki przy XIII nadokręgu SS „Południowy-Wschód” (SS-Ergänzungsstelle XIII SS-Oberabschnitt „Südost”) w Wiedniu.

- - - - - - - - - - - - - -
108 - Wynika to z danych osobowych esesmanów, którzy w tym czasie zostali przeniesieni do zamiejscowych placówek obozu w Lublinie. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia np. w przypadku KL Groß-Rosen czy KL Monowitz. Por. A. Lasik: Załoga SS w KL Auschwitz w latach..., s. 169, 170; Cz. Rajca, Podobozy Majdanka..., s. 384.

109 - [J. Kasperek]: Załoga wartownicza (SS-Totenkopf Sturmbann) [KGL/KL Lublin/Majdanek]. (W:) Majdanek 1941-1944..., s. 77; APMM, sygn. I f 5,
SS-Totenkopfsturmbann – Korespondencja, imienne listy SS-manów KL Lublin 1941-1944.

110 - APMM, sygn. I f 5, SS-Totenkopfsturmbann – Korespondencja, imienne listy SS-manów KL Lublin 1941-1944.

111 - [J. Kasperek]: Załoga wartownicza..., s. 78.

112 - [J. Kasperek]: Załoga wartownicza..., s. 79; Z. Murawska: System strzeżenia..., s. 110, 111.

113 - Funkcja ta była realizowana we wszystkich dużych obozach koncentracyjnych. Np. w oświęcimskim kompleksie obozowym, po zgłoszeniu zapotrzebowania na jakieś stanowisko komendantowi obozu przez kierownika któregoś z wydziałów (z wyłączeniem V – obozowej służby zdrowia SS oraz VI – opieki socjalnej i szkolenia ideologicznego załogi SS), zwierzchnik obozu zlecał dowódcy batalionu lub dowódcom kompanii wartowniczych selekcję esesmanów pod kątem ich przydatności do pełnienia określonej funkcji. Po wstępnym pozytywnym zaopiniowaniu kandydata (nie bez znaczenia był tu jego cywilny zawód), był on odkomenderowywany próbnie (probweise kommandiert) na dane stanowisko i po kilkutygodniowym pełnieniu określonego stanowiska, przenoszono go – po uzyskaniu pozytywnej opinii – na stałe (versetzt) do sztabu komendantury. Mechanizm ten nie dotyczył jednak stanowisk kierowniczych.
powrót do początku.

4.1. Dowódcy batalionu wartowniczego w KGL/KL Lublin/Majdanek

Na czele obozowej załogi wartowniczej SS stał dowódca batalionu wartowniczego (Führer des SS-Totenkopf-Sturmbannes). Był on podporządkowany bezpośrednio komendantowi obozu i odpowiadał za zabezpieczenie izolacji obozu od otoczenia zewnętrznego, opracowanie systemu jego strzeżenia oraz organizację służby wartowniczej (114). Do jego zadań należało również powołanie i nadzór nad plutonem pogotowia bojowego (Bereitschaftszug), jednostki, która miała być uzupełnieniem pełniących służbę wartowników w przypadku zagrożenia obozu nalotem lotniczym, atakiem partyzantów itp. (115). Jego bezpośrednimi podwładnymi byli dowódcy kompanii wartowniczych, a za pośrednictwem ich – wszyscy członkowie obozowej załogi wartowniczej.
Dowódca batalionu wartowniczego miał do pomocy adiutanta (Adjutant des SS-Totenkopf-Sturmbannes), odpowiedzialnego m.in. za prowadzenie dokumentacji i sprawy administracyjne oddziału oraz redagowanie rozkazów, a także sierżanta sztabowego batalionu (Stabsscharführer des SS-Totenkopf-Sturmbannes), który nadzorował m.in. techniczną stronę ich realizacji oraz zajmował się zatwierdzaniem harmonogramów służby wartowniczej dla poszczególnych kompanii (116).

Stanowiska zwierzchników batalionu wartowniczego w KGL/KL Lublin/Majdanek piastowali:
- SS-Hauptsturmführer Walter Langleist, w okresie od września 1942 do 20 sierpnia 1943 roku, uprzednio dowódca 1. kompanii wartowniczej, następnie
   przeniesiony do KL Dachau (117),
- SS-Hauptsturmführer Martin Melzer, zwierzchnik batalionu wartowniczego w obozie koncentracyjnym w Lublinie od 20 sierpnia 1943 roku do
   21 lipca 1944 roku, wcześniej w KL Dachau, od marca 1944 roku łączący swoje stanowisko z obowiązkami dowódcy 1. kompanii wartowniczej (118).

- - - - - - - - - - - - - -
114 - [J. Kasperek]: Załoga wartownicza..., s. 78. Więcej na temat organizacji i systemu zabez-pieczenia KGL/KL Lublin/Majdanek pisze Z. Murawska: System strzeżenia..., s. 76-114.

115 - Z. Murawska, jw., s. 96, 106; APMM, Rozkazy komendantury za rok 1944, sygn. I f 18. Propozycja planu alarmowego KL Lublin z 13 lipca 1944 roku.

116 - Nie ustalono, czy przy dowódcy batalionu wartowniczego w obozie na Majdanku istniał etat podoficera odpowiedzialnego za sprawy administracyjne i logistyczne (der Wirtschafter des SS-Totenkopf-Sturmbann) oddziału.

117 - Zob. biogram Waltera Langleista w aneksie.

118 - Zob. biogram Martina Melzera w aneksie.
powrót do początku.

4.2. Dowódcy kompanii wartowniczych w KGL/KL Lublin/Majdanek

Kompanie wartownicze (SS-Totenkopf-Kompanie, SS-Wachkompanie) w nazistowskich obozach koncentracyjnych nie posiadały w latach 1941 – 1944 jednolitej struktury organizacyjnej, jakkolwiek były one wzorowane na pododdziałach ogólnowojskowych Waffen-SS. Standardowo składały się one z: dowódcy, jego zastępcy oraz sierżanta sztabowego kompanii (Stabsscharführer der SS-Wachkompanie), któremu podlegało biuro zwierzchnika pododdziału wartowniczego (Stab der SS-Wachkompanie), gdzie zatrudnieni byli rachmistrz kompanijny (Rechnungsführer) i pisarze kompanijni (Kompanieschreiber), a ponadto z 3 plutonów (Züge), z których każdy liczył 3 drużyny wartownicze (Gruppen). W praktyce jednak – przede wszystkim w zależności od liczebności kompanii, miejsca jej dyslokacji bądź stałego przydziału służbowego – ich struktura organizacyjna była zróżnicowana (119).
Jak wskazują dokumenty, w obozie koncentracyjnym w Lublinie przyjęto generalnie taki schemat organizacyjny, w którym kompanie dzielono na 3-4 plutony wartownicze. Każda z nich miała stałego dowódcę (z jednym wyjątkiem byli to oficerowie SS), któremu niekiedy przydzielano zastępcę. Miał on do pomocy administracyjnej biuro zwane sztabem kompanii (Büro des Kompanieführer), na czele którego stał sierżant sztabowy kompanii (Stabsscharführer der SS-Wachkompanie), i podlegali mu bezpośrednio dowódcy poszczególnych plutonów wartowniczych. On natomiast podlegał bezpośrednio dowódcy obozowego batalionu wartowniczego.
Wydaje się, iż podobny schemat miały tworzone doraźnie kompanie szkoleniowe (Ausbildungskompanie), do których wcielano rekrutów SS. Pododdziały te niekiedy przejmowały numery istniejących już kompanii wartowniczych, z zaznaczeniem, iż były to pododdziały treningowe (120). Do pododdziałów tych przydzielano dodatkowo instruktorów szkoleniowych (Ausbilder).
Poza wspomnianymi wyżej Ukraińcami pełniącymi służbę wartowniczą w składzie poszczególnych kompanii oraz Litwinami tworzącymi samodzielny batalion wartowniczy, którego pododdziały wykonywały zadania zabezpieczające teren obozowy razem z esesmańskimi pododdziałami wartowniczymi, wcześniej, bo od września 1942 roku, do składu tych ostatnich jednostek w obozie na Majdanku zaczęto wcielać przewodników psów służbowych (Schutzhundeführer) (121). Jak wynika ze znanej autorowi dokumentacji osobowej, w załodze KGL/KL Lublin/Majdanek przebywało do lipca 1944 roku co najmniej 50-ciu przeszkolonych esesmanów, których przydzielano głównie do 1. i 2. kompanii wartowniczej (122).

Analiza dokumentów archiwalnych pozwoliła na ustalenie nazwisk większości dowódców kompanii oraz czasu pełnienia przez nich tych funkcji. W odniesieniu do poszczególnych, powstających chronologicznie, pododdziałów wartowniczych stanowiska te piastowali m.in.:

1. kompania wartownicza:
- SS-Hauptsturmführer Walter Langleist od września 1941 do września 1942 roku, wcześniej w KL Buchenwald, a następnie dowódca obozowego batalionu
   wartowniczego (123),
- SS-Hauptsturmführer Karl Ulbrich, dowódca 1. kompanii między wrześniem 1942 a marcem 1944 roku, przybyły z KL Buchenwald, a następnie dowódca
   4. kompanii w KL Lublin (124),
- SS-Hauptsturmführer Martin Melzer, dowódca 1. kompanii od marca do 14 lipca 1944 roku, uprzednio dowódca batalionu wartowniczego w obozie na
   Majdanku (125).
W czasie pełnienia przez nich tych funkcji zdarzało się, że zastępowali ich na tym stanowisku m.in. SS-Obersturmführer Gustav Borell (czasowo zastępujący dowódcę kompanii latem 1943 roku) (126) oraz SS-Untersturmführer Arnold Brendler, którego w sierpniu 1943 roku czasowo odkomenderowano do Dowódcy SS i Policji w Lublinie (127).

2. kompania wartownicza:
- SS-Obersturmführer Gustav Borell, dowódca kompanii od 1 czerwca 1942 do 15 stycznia 1943 roku, uprzednio w SL Hinzert, a następnie w
   KL Buchenwald (128),
- SS-Obersturmführer Wilhelm Siegmann, dowódca kompanii od 15 stycznia 1943 do 30 stycznia 1944 roku, wcześniej dowódca kompanii szkoleniowej w
   KL Lublin/Majdanek, a następnie 5. kompanii w tym obozie oraz kierownik podobozu „Radom” w Radomiu (129),
- SS-Untersturmführer Arnold Brendler, stojący na czele omawianej kompanii od 1 lutego do 9 marca 1944 roku (130),
- SS-Hauptscharführer Fritz Gustav Weighardt, dowódca 2. kompanii od 9 marca do 21 lipca 1944 roku (131).
Zastępcą dowódcy omawianej kompani w okresie od sierpnia 1943 do 9 marca 1944 roku był SS-Untersturmführer Rudolf Walter, mianowany następnie kierownikiem wydziału III (132).

3. kompania wartownicza:
- SS-Untersturmführer Alois Kurz, dowódca kompanii od 15 stycznia do sierpnia 1943 roku, a następnie dowódca 4. kompanii w obozie na Majdanku (133),
- SS-Untersturmführer Kurt Heinrich Robert Volkmann, dowódca kompanii od sierpnia 1943 do 21 lipca 1944 roku, uprzednio w SS-WVHA, a następnie w
   KL Stutthof (134).

4. kompania wartownicza:
- SS-Untersturmführer Kurt Heinrich Robert Volkmann, dowódca 4. kompanii od 1 czerwca 1943 do sierpnia 1943 roku, wcześniej w z SS-WVHA (135),
- SS-Untersturmführer Alois Kurz, dowódca 4. kompanii wartowniczej od sierpnia 1943 do kwietnia 1944 roku, uprzednio zwierzchnik 3. kompanii,
   a następnie oficer sądowy SS w KL Lublin/Majdanek (136),
- SS-Hauptsturmführer Karl Ulbrich, dowódca kompanii w marcu i kwietniu 1944 roku, poprzednio dowódca 1. kompanii w obozie lubelskim, a następnie w
   KL Groß-Rosen (137).
Między listopadem 1941 a 20 kwietnia 1942 roku numerem 4 oznaczona była kompania szkoleniowa, której dowódcą był SS-Untersturmführer Wilhelm Siegmann, przeniesiony do niej z 5. kompanii KL Auschwitz, a następnie w 2. kompanii wartowniczej obozu oświęcimskiego (138). Natomiast dowódcą I kompanii szkoleniowej składającej się z rekrutów Waffen-SS, istniejącej w sierpniu 1943 roku, był SS-Untersturmführer Alois Kurz (139), który funkcję tę łączył z obowiązkami zwierzchnika 4. kompanii wartowniczej, zaś dowódcą plutonu w tejże kompanii był SS-Untersturmführer Josef Leipold (140).

5. kompania wartownicza:
- SS-Untersturmführer Josef Leipold, dowódca kompanii od sierpnia 1943 do lutego 1944, a następnie kierownik podobozu „Budzyn” w Budzyniu (141),
- SS-Untersturmführer Wilhelm Siegmann, dowódca kompanii od lutego do 27 lipca 1944 roku, łączący tę funkcję z obowiązkami kierownika podobozu
   „Radom” w Radomiu, wcześniej w 1. kompanii obozu w Lublinie, a następnie w KL Mauthausen (142).

6. kompania wartownicza:
- SS-Obersturmführer Wilhelm Friedrich Ruppert, od maja do lipca 1944 roku dowodzący kompanią, która w całości przeniesiona została prawdopodobnie
   do nowo utworzonego podobozu KL „Warschau” w Warszawie, a jej dowódca piastował jednocześnie stanowisko Lagerführera (143).

7. kompania wartownicza:
Luki w materiałach archiwalnych nie pozwoliły na ustalenie obsady osobowej dowództwa 7. kompanii wartowniczej w obozie w Lublinie (144).

- - - - - - - - - - - - - -
119 - Obozowe kompanie wartownicze nie miały w zasadzie określonych stanów etatowych i były uzależnione m.in. od takich czynników, jak: wielkość obozu, jego topografia (liczba podobozów i ich oddalenie od obozu macierzystego), położenie geograficzne (na terenie Rzeszy, w Generalnym Gubernatorstwie itp. i ich oddalenie od większych skupisk ludzkich) oraz zastosowanie skutecznych i sprawnych urządzeń technicznych służących do izolowania danego terenu (np. ogrodzenia z drutu pod napięciem elektrycznym czy pola minowe). Z drugiej strony o stanach osobowych kompanii decydowała liczba esesmanów będących w dyspozycji komendanta, których kierowały do obozów odpowiednie komórki Głównego Urzędu Dowodzenia SS. Starano się przy tym zachowywać statystyczną zasadę, zgodnie z którą na 20-30 więźniów przypadać miał 1 esesman. Powyższe czynniki powodowały sytuację, w której stan etatowy kompanii wahał się od 150 do 250 wartowników. Z reguły w pododdziałach liczących po około 150 esesmanów na jej czele stał dowódca (w wyjątkowych przypadkach w randze starszego podoficera SS), a w jej skład wchodził sierżant sztabowy kompanii oraz 3 plutony. W przypadku większych liczebnie kompanii, w ich etatowym składzie był dowódca, jego zastępca (często był to młodszy oficer SS lub kandydat na oficera SS, który odbywał przy nim rodzaj praktyki dowódczej przed samodzielnym objęciem stanowiska zwierzchnika pododdziału wartowniczego), sierżant sztabowy kompanii, 3 plutony – wraz z ich dowódcami (Zugführer) oraz 3 drużyny dowodzone przez podoficerów SS (Gruppenführer). Warto również zwrócić uwagę na fakt, że szczególnie po 1943 roku, w obozach kompanie nie miały (jako całość) stałego miejsca dyslokacji, a ich poszczególne plutony były przydzielane do konkretnych podobozów. W ten sposób dowódca kompanii dowodził niekiedy wchodzącymi w jej skład plutonami rozlokowanymi na terytorium obejmującym kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych.

120 - Praktyka ta była stosowana również w innych obozach koncentracyjnych. Być może chodziło o to, że cykl ich szkolenia nadzorowany był przez dowódcę właściwej kompanii wartowniczej, a rekruci SS niektóre z elementów ćwiczeń (np. strzelanie) wykonywali wspólnie.

121 - Celem wprowadzenia do załóg wartowniczych esesmanów-przewodników psów było wprowadzenie ściślejszego nadzoru nad drużynami roboczymi więźniarek i więźniów pracujących na zewnątrz obozu, wykorzystanie psów do akcji pościgowych za zbiegami oraz koncepcja Himmlera zakładająca, iż wprowadzenie do załóg przeszkolonych esesmanów z psami pozwoli na redukcję liczby wartowników. Zob. Autobiografia Rudolfa Hössa..., s. 138, 139.

122 - Tylu udało się ustalić autorowi tego artykułu. Por. APMM, Baza danych członków załogi SS KGL/KL Lublin/Majdanek.

123 - Zob. biogram Waltera Langleista w aneksie.

124 - Zob. biogram Karla Ulbricha w aneksie.

125 - Zob. biogram Martina Melzera w aneksie.

126 - Zob. biogram Gustava Borella w aneksie.

127 - Zob. biogram Arnolda Brendlera w aneksie.

128 - Zob. biogram Gustava Borella w aneksie.

129 - Zob. biogram Wilhelma Siegmanna w aneksie.

130 - Zob. biogram Arnolda Brendlera w aneksie.

131 - Zob. biogram Fritza Weighardta w aneksie.

132 - Zob. biogram Rudolfa Waltera w aneksie.

133 - Zob. biogram Aloisa Kurza w aneksie.

134 - Zob. biogram Kurta Volkmanna w aneksie.

135 - Zob. biogram Kurta Volkmanna w aneksie.

136 - Zob. biogram Aloisa Kurza w aneksie.

137 - Zob. biogram Karla Ulbricha w aneksie.

138 - Zob. biogram Wilhelma Siegmanna w aneksie.

139 - Zob. biogram Aloisa Kurza w aneksie.

140 - Zob. biogram Josefa Leipolda w aneksie.

141 - Zob. biogram Josefa Leipolda w aneksie.

142 - Zob. biogram Wilhelma Siegmanna w aneksie.

143 - Zob. biogram Wilhelma Rupperta w aneksie.

144 - Nie możemy wykluczyć, iż stanowisko to pełnił należący do załogi wartowniczej obozu SS-Untersturmführer Arnold Brendler, którego dokładnego przydziału służbowego od marca 1944 roku nie ustalono.
powrót do początku.

5. Wydzielone jednostki organizacyjne podporządkowane KL Lublin/Majdanek

5.1. Zarząd Budowlany w KGL/KL Lublin/Majdanek

Obozowy Zarząd Budowlany SS (SS-Bauleitung) na Majdanku, podporządkowany był Centralnemu Zarządowi Budowlanemu SS i Policji W Lublinie (Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Lublin), ten zaś nadzorowany był przez Inspektorat Budowlany Waffen-SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie (Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei im Generalgouvernement) w Krakowie (145). Początkowo nosił on nazwę Zarządu Budowlanego Jeńców Wojennych (SS-Bauleitung des Kriegsgefangenenlagers Lublin), a następnie Zarządu Budowlanego Obozu Koncentracyjnego w Lublinie (SS-Bauleitung des Konzentrationslagers Lublin) (146).
Kierownikiem tych jednostek organizacyjnych był od jesieni 1941 do 10 maja 1944 roku SS-Hauptsturmführer Wolfgang Grosch (147). Do jego najbliższych współpracowników należeli natomiast byli SS-Untersturmführer Fischer (w latach 1941-1942) (148) oraz SS-Untersturmführer Müller (149).

- - - - - - - - - - - - - -
145 - J. Marszałek: Budowa obozu..., s. 21.

146 - J. Marszałek: Majdanek..., s. 24.

147 - Zob. biogram Wolfganga Groscha w aneksie.

148 - J. Marszałek: Budowa obozu..., s. 27; tenże: Majdanek..., s. 24.

149 - J. Marszałek: Budowa obozu..., s. 27; tenże: Centralny Zarząd Budowlany..., s. 18; Tenże: Majdanek..., s. 24.
powrót do początku.

5.2. Obozowe gospodarstwo rolne

W KGL/KL Lublin/Majdanek, podobnie jak i przy innych większych obozach koncentracyjnych, istniało gospodarstwo rolne wraz z ogrodnictwem. Jego powstaniu i efektywnej produkcji sprzyjał dodatkowo fakt, że było ono położone na żyznych glebach lessowych (150). Była to wydzielona jednostka organizacyjna, która wytwarzała żywność na potrzeby obozu, czyniąc go w tym zakresie w pewnym stopniu samowystarczalnym. Zatrudniało ono okresowo kilkaset więźniarek i więźniów (151). Zaczęło funkcjonować w obozie w połowie 1942 roku, a jego liczący około 100 hektarów areał nastawiony był przede wszystkim na produkcję roślinną, jakkolwiek rozwinięto również hodowlę bydła i trzody chlewnej (152).
Od 12 sierpnia 1943 do 22 lipca 1944 roku kierownikiem tego gospodarstwa był SS-Untersturmführer Walter Tietze, przeniesiony tu po ukończeniu kursów w szkole oficerskiej SS w Brunszwiku (SS-Junkerschule Braunschweig), następnie został oddelegowany do 18. Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS „Horst Wessel” (153).

- - - - - - - - - - - - - -
150 - J. Marszałek: Geneza i początki..., s. 31.

151 - J. Marszałek: Majdanek..., s. 91, 92, 104.

152 - A. Wiśniewska: Praca więźniów..., s. 181; J. Korcz: Na Majdanku. (W:) Pamiętniki na-uczycieli z obozów i więzień hitlerowskich. Warszawa 1962,
s. 68-117.

153 - Zob. biogram Waltera Tietze w aneksie.
powrót do początku.

5.3. Zakłady Tekstylne i Skórzane Sp. z o.o.

Filia Zakładów Tekstylnych i Skórzanych Sp. z o.o. (Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung GmbH) funkcjonowała na terenie Lublina od lata 1941 roku. Po powstaniu obozu koncentracyjnego na Majdanku, zakłady te – zlokalizowane przy ulicy Chełmskiej – zostały 1 września 1941 roku podporządkowane kierownictwu obozu, które ich działalność nadzorowały do marca 1942 roku, tj. do utworzenia pod egidą SS-WVHA Urzędu W VI – Zakładów Tekstylnych i Skórzanych (Amt W VI – Textil- und Lederverwertung GmbH), Grupy Urzędów W – Przedsięwzięcia Gospodarcze (Amt W – Wirtschaftliche Unternehmungen) (154). Centrala Zakładów Tekstylnych i Skórzanych Sp. z o.o. znajdowała się w Dachau, a w okresie od 1 września 1941 do 21 kwietnia 1942 roku stanowisko kierownika jej filii w KL Lublin/Majdanek piastował SS-Hauptsturmführer Friedrich Opitz, który przybył tu z KL Dachau, a następnie odszedł do FKL Ravensbrück (155).

- - - - - - - - - - - - - -
154 - J. Marszałek: Majdanek..., s. 54, 55; Cz. Rajca: Podobozy Majdanka..., s. 386, 387.

155 - Zob. biogram Friedricha Opitza w aneksie.
powrót do początku.

6. Inni oficerowie KGL/KL Lublin/Majdanek w latach 1941-1944

Poza wymienionymi wyżej kierownikami podstawowych wydziałów obozowej administracji, w KGL/KL Lublin/Majdanek przebywali jeszcze inni esesmani wchodzący w skład sztabu komendantury obozu, których dokładnej przynależności służbowej nie ustalono. Należeli do nich:
- SS-Untersturmführer Giesenhaus, członek załogi SS w KGL Lublin/Majdanek we wrześniu 1942 roku (156),
- SS-Untersturmführer Hans Adolf Bernstein, członek załogi obozowej we wrześniu 1942 roku (157),
- SS-Untersturmführer Deutschbein, w składzie załogi SS we wrześniu 1942 roku (158),
- SS-Obersturmführer Kurt Klipp, członek sztabu komendantury do 18 maja 1943 roku, następnie przeniesiony do KL Flossenbürg (159),
- SS-Hauptsturmführer Herbert Rautenberg, w składzie sztabu komendantury na bliżej nieustalonym stanowisku od 3 czerwca do 15 września 1943 roku,
   przybyły tu ze szkoły administracyjnej SS w KL Dachau, następnie oddelegowany do KL Neuengamme (160),
- SS-Obersturmführer Fritz Ritterbusch, członek załogi SS obozu w Lublinie od 18 czerwca 1943 do wiosny 1944 roku, uprzednio w SS-Sonderlager Hinzert,
   przeniesiony do KL Groß-Rosen (161),
- SS-Untersturmführer Wilhelm Haertel, dowódca bliżej nieustalonej kompanii wartowniczej oraz funkcjonariusz wydziału IV do 1 listopada 1943 roku,
   przeniesiony z KL Lublin na stanowisko kierownika administracyjnego KL Warschau (162).

- - - - - - - - - - - - - -
156 - APMM, Zbiór fotokopii, sygn. 167 cz. IV. Instrukcja alarmowa z 3.9.1942 r.

157 - Zob. biogram Hansa Bernsteina w aneksie.

158 - APMM, Zbiór fotokopii, sygn. 167 cz. IV. Instrukcja alarmowa z 3.9.1942 r.

159 - Zob. biogram Kurta Klippa w aneksie.

160 - Zob. biogram Herberta Rautenberga w aneksie.

161 - Zob. biogram Fritza Ritterbuscha w aneksie.

162 - Zob. biogram Wilhelma Haertla w aneksie.
powrót do początku.

7. Zakończenie

Przedstawiona wyżej struktura organizacyjna KGL/KL Lublin/Majdanek w latach 1941 – 1944 odniesiona do systemów, według których funkcjonowały w tym czasie inne duże obozy koncentracyjne, takie jak np. KL Buchenwald, KL Dachau, KL Sachsenhausen czy kompleks Auschwitz I-III, potwierdza postawioną we wstępie tezę, że nie odbiegała ona od nich w żaden istotny sposób. Jedyne ważniejsze różnice polegały na wielkości poszczególnych komórek organizacyjnych obozu, co związane było przede wszystkim z liczbą deportowanych do niego więźniów oraz zadaniami, jakie w poszczególnych okresach istnienia obóz na Majdanku miał do wykonania. Zasadniczą różnicą między KGL/KL Lublin a innymi obozami koncentracyjnymi polegała na tym, że Majdanek nie posiadał rozbudowanego systemu podobozów oraz, że ze względu na wcześniejsze istnienie nie tworzono specjalnie przy nim filii firm i przedsiębiorstw SS. Inne też było usytuowanie i podległość względem komendanta obozowej placówki budowlanej.

Fakt specyficznych okoliczności, w jakich powstawał obóz na Majdanku, formalnie jako obóz dla sowieckich jeńców wojennych, niechęć Generalnego Gubernatora Hansa Franka do jego utworzenia czy specyficzne położenie w obrębie granic administracyjnych dużego miasta – nie miał żadnego większego znaczenia zarówno dla kształtu jego struktury organizacyjnej, jak i sposobu rekrutacji załogi SS. Analizując zjawisko fluktuacji obozowej załogi SS stwierdzamy np., że podstawowym miejscem, z którego kierowano esesmanów na Majdanek były placówki uzupełnień kadrowych Waffen-SS (67,1%) oraz obozy koncentracyjne (19,9%), natomiast 74% jej stanu osobowego odchodziło stąd do innych obozów koncentracyjnych. Kolejnym porównywalnym parametrem – w stosunku do załóg innych obozów koncentracyjnych – było obywatelstwo państwowe jej członków do 1938 roku. Z analizy danych osobowych esesmanów wynikało, iż w KGL/KL Lublin/Majdanek w załodze było jedynie 16,6% Reichsdeutschów, 0,7% Austriaków oraz 0,7% obywateli Wolnego miasta Gdańska, natomiast pozostali byli Volksdeutschami, wśród których najwięcej było wcześniejszych obywateli rumuńskich (53,7%) oraz jugosłowiańskich (19,5%). W stosunku do innych obozów koncentracyjnych, spotykamy tu jednak pewne różnice liczbowe między Reichsdeutschami a Volksdeutschami, gdyż w innych obozach koncentracyjnych liczba tych ostatnich nie przekraczała 53-54 % ogółu załogi SS. Fakt ten wynikał przede wszystkim z tego, iż stosunkowo wielu esesmanów do załogi obozu w Lublinie kierowanych było z komend uzupełnień kadrowych SS, rekrutujących w tym przypadku głównie Volksdeutschów.

Proporcje liczbowe między Volksdeutschami a Reichsdeutschami nie miały jednak większego wpływu na obsadę kluczowych stanowisk władzy. Ci ostatni bowiem – podobnie jak i w innych obozach koncentracyjnych – piastowali w nim najważniejsze funkcje. Jak wynika ze znanych autorowi dokumentów archiwalnych 55,1% członków sztabu komendantury było obywatelami III Rze-szy przed 1938 rokiem. Wśród kadry oficerskiej SS 85,2% posiadało obywatelstwo niemieckie przed Anschlussem Austrii, natomiast w korpusie podoficerów SS Reichsdeutsche stanowili 71,9% ogółu posiadających rangi od SS-Unterscharführera do stopnia SS-Sturmscharführera. Szczegółowa analiza socjologiczna załogi KGL/KL Lublin/Majdanek wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu.
powrót do początku.


Powrót do spisu treści.© copyright 2012, Aleksander Lasik
Design by Scypion